FOA

Wstęp

Agencja „Bundesokkultabteilung” (ang. „Federal Occult Agency”, pol. „Federalna Agencja Okultystyczna”), często skracana do „Busoka” lub „FOA”, to organ państwowy Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialny za dochodzenie, przechowywanie oraz eliminację zjawisk anomalnych, a także podmiotów zagrażających narodowi niemieckiemu. FOA odpowiada bezpośrednio przed Kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec i posiada zauważalną niezależność w zakresu podejmowanych działań, pomijając obostrzenia związane z ciągłym nadzorem ze strony UNAAC.

FOA wywodzi się bezpośrednio z półzorganizowanych grup łowców czarownic operujących w środkowym i północno-wschodnim rejonie Świętego Cesarstwa Rzymskiego w XV i XVI wieku, spośród których wiele regularnie współpracowało bądź działało przeciwko agentom papieskiego „Auctoritas Impertus”. Jednakże grupy te nigdy nie zostały sformalizowane ani oficjalnie uznane przez żaden ze stanów książęcych Niemiec, a ich możliwości oraz wpływy utraciły znaczenie w przeciągu XVII oraz XVIII wieku. Za władania Fryderyka II Wielkiego podjęto kilka nieskutecznych prób zorganizowania grup doświadczonych łowców czarownic do współdziałania z armią pruską, aczkolwiek nie doszły one do skutku z powodu intensywnych rozłamów oraz konfliktów wewnętrznych. Niemniej małe grupy takich ekspertów były potajemnie zatrudniane przez monarchów niemieckich przez następne stulecie.

FOA, ówcześnie „Reichsokkultabteilung” (ang. „Imperial Occult Agency”, pol. „Cesarska Agencja Okultystyczna”), zostało oficjalnie założone w roku 1879 na zarządzenie Wilhelma I Hohenzollerna i pozostało oficjalną organizacją antyanomalną działającą z ramienia rządu niemieckiego, aż do końca pierwszej wojny światowej. Wysoce monarchistyczna i konserwatywna FOA zerwała więzi z nowo utworzoną Republiką Weimarską, działając pod auspicjami kilku popieranych przez wojsko „Freikorps”. W latach 1919-1924 FOA zaangażowane było w intensywne walki w Niemczech z siłami komunistycznymi, które również usiłowały uzyskać dostęp do pozostałych zasobów anomalnych państwa. Konflikty te doprowadziły do powstania w FOA z biegiem czasu coraz bardziej zradykalizowanego ruchu na rzecz przywrócenia monarchii w Niemczech. Tajne postanowienie zawarte w Planie Dawesa zintegrowało FOA z niemieckim oddziałem Autorytetu w roku 1924.

Wielu radykałów FOA opowiadało się za celami Narodowosocjalistycznaej Niemieckiej Partii Robotników i w roku 1934 wsparło niemiecki oddział Autorytetu w jego uniezależnieniu się od organizacji. Odłam ten stał się potem przyczyną powstania GARD / DAFA, antyanomalnej agencji NSDAP. Średnio zradykalizowani członkowie FOA pozostali półzintegrowani z oddziałami Autoryteru w Szwajcarii oraz Szwecji. Organizację reaktywowaną pod jej aktualną nazwą w roku 1949, pod auspicjami UNAAC i Niemiec Zachodnich.

Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.