Fragment instruktażu kontrwywiadowczego

Z naszej wieloletniej historii wywodzimy wniosek, iż należyte urzeczywistnianie polityki bezpieczeństwa informacyjnego opiera się przede wszystkim na zdolności do przewidywania i dlatego zauważysz, iż to profilaktykę omawiać będziemy najszerzej.

tagnone

5 (2)

5 (2)

W dniu 15 stycznia 2021 roku na łamach czasopisma politycznego [UKRYTO] zamieszczono fragment niejawnej publikacji wewnętrznej Autorytetu, którą zdołano wykryć przed dystrybucją egzemplarzy periodyku do punktów sprzedaży. Pomimo przeprowadzenia serii dochodzeń w sprawie, dotąd nie wykryto, kto czynu się dopuścił ani w jaki sposób zdołał skopiować i wynieść z infrastruktury Autorytetu treść poniższej publikacji, szczególnie iż sami redaktorzy czasopisma nie planowali publikacji żadnych takich informacji. Obecnie zakłada się, że za zdarzenie odpowiada niezidentyfikowane zjawisko anomalne lub podmiot świata anomalii zdolny do kasowania wspomnień.


INSTRUKTAŻ KONTRWYWIADU
DLA
NOWEGO PRACOWNIKA AUTORYTETU
(fragment)

ppłk Carla Diboretti, dr Francis M. Froster (red.)
nakładem oficyny RPC Silver Maid
publikacja elektroniczna 2019-09
CENTRALNY WYWIAD AUTORYTETU

Zadaniem tego przewodnika jest wprowadzenie cię w fundamentalne zasady i procedury bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich pracowników RPC.

Wprowadzenie

Uzyskując zatrudnienie w Autorytecie, stałeś się bądź stałaś się nowym ogniwem w organizacji napędzanej wizją zabezpieczania przyszłości człowieka i separowania go od świata zjawisk niezrozumiałych w świetle obecnych zasobów ogólnodostępnej wiedzy naukowej. Jednocześnie obdarzono cię zaufaniem, iż w odpowiedzialny sposób staniesz na straży granicy znanego i nieznanego, aby wypełniać naszą niezwykłą misję.

Z naszej wieloletniej historii wywodzimy wniosek, iż należyte urzeczywistnianie polityki bezpieczeństwa informacyjnego opiera się przede wszystkim na zdolności do przewidywania i dlatego zauważysz, iż to profilaktykę omawiać będziemy najszerzej.

Mimo że poznanie wszystkich procedur bezpieczeństwa zajmie ci trochę czasu i obarczy cię pewnymi niedogodnościami, wierzymy, iż jest to cena odpowiednia za bezpieczeństwo informacyjne naszej organizacji i wszyscy ją płacimy. Wierzymy również, iż skoro to czytasz, to stwierdzono, że podzielasz naszą troskę o powodzenie naszej misji i zatem tkwimy w przekonaniu, że hojne wynagrodzenie, ekscytująca praca ze zjawiskami anomalnymi, najnowocześniejszym sprzętem oraz towarzystwem najznamienitszych specjalistów, z którymi masz pełne prawo wzbogacać swoje życie społeczne, uczyni zadość trudom, jakim stawiać będziesz czoła przez lata pracy.

Łącząc wyrazy szacunki i życząc ci wszystkiego, co najlepsze, w twojej nowo obranej karierze,
— Płk inż. ████ █████████, Dowódca Operacji Kontrwywiadowczych

PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Jako pracownik Autorytetu nie możesz w życiu prywatnym być osobą przyciągającą uwagę społeczną ku sobie lub swojemu powiązaniu z RPC. Jeżeli skierowane zostanie do ciebie pytanie odnoszące się do twojej pracy w Autorytecie, nie możesz ani tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć; w zamian musisz wyrazić stanowisko niewiedzy na temat tego, czym jest Autorytet, i niezwłocznie poinformować o okolicznościach tego pytania dowolnego funkcjonariusza Wydziału Kontrwywiadowczego. Najłatwiej będzie ci skontaktować się z funkcjonariuszem przydzielonym do ekspozytury, w której pracujesz, ale wiedz, iż masz pełne prawo bezpośrednio skontaktować się z dowolnym funkcjonariuszem WK, a jeżeli sprawa jest nagląca lub odnosisz wrażenie, iż Autorytet lub ty bądź twoi bliscy są zagrożeni — z dowolnym funkcjonariuszem Centralnego Wywiadu Autorytetu.

Jako że obszerny wykaz sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego jest niemożliwy, toteż musisz wiedzieć, iż twój zdrowy rozsądek oraz doświadczenie w zakresie polityki i profilaktyki bezpieczeństwa informacyjnego będą twoim najlepszym wskazaniem właściwego postępowania w większości nieopisanych sytuacji.

Społeczeństwo, z pewnymi wyjątkami, nie może uzyskać żadnych informacji nie tylko na temat działalności Autorytetu, ale również na temat samej egzystencji naszej organizacji. Z tajemnicy pracy w Autorytecie oraz działalności RPC nie może cię zwolnić żaden organ administracji publicznej ani wymiaru sprawiedliwości. Prawo to w zakresie ujawnienia tajemnic społeczeństwu przysługuje wyłącznie Zarządowi. Jeżeli zostaniesz kiedykolwiek zatrzymany przez funkcjonariuszy służb państwowych lub żołnierzy, nie możesz wyjawić tym osobom żadnych informacji na temat Autorytetu, a w razie zadania pytań na ten temat — okazywać wyłącznie niewiedzę, a za pracodawcę wskazywać podmiot, w ramach którego zostałeś zakonspirowany, do czasu przejęcia sprawy przez Autorytet.

Kwestia pytań o pracodawcę

Chociaż może to być niekiedy bardzo trudne, wymaga się od ciebie tego, byś nie ujawniał tajemnicy pracy w Autorytecie nawet żadnym członkom swojej rodziny ani przyjaciołom. W zamian podmiot, w ramach którego zakonspirowano cię jako pracownika, powinien być konsekwentnie wskazywany jako twój pracodawca. Podmiot ten odpowiada twoim kwalifikacjom i umożliwia pośredniczenie w kontaktach telefonicznych z innymi osobami. Jeżeli twoi bliscy zechcą odwiedzić cię w pracy, podmiot ten zorganizuje bezpieczne informacyjnie zaspokojenie ciekawości twoich bliskich na temat twojego konspiracyjnego stanowiska pracy oraz współpracowników. Podmiot ten reprezentował będzie cię w zakresie uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, w zakresie bankowym, a także będzie wypłacał ci wynagrodzenie oraz odprowadzał za ciebie podatki.


OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Podczas przeszkolenia prowadzonego przez funkcjonariusza WK zyskasz szczególną świadomość zagrożenia stwarzanego wobec Autorytetu przez obce wywiady i podmioty świata anomalii. Bądź czujny i nie obawiaj się zgłaszać funkcjonariuszom WK wszelkich podejrzeń zagrożenia wobec Autorytetu.

W razie wszelkich wątpliwości związanych z konkretnymi czynnościami w ramach poniższego nie obawiaj się prosić o konsultację swojego bezpośredniego przełożonego lub funkcjonariusza WK.

Niejawność

Twórcy nośników informacji niejawnych, np. dokumentów, odpowiadają za nadawanie im odpowiednich klauzul. Rozróżniamy pięć klauzul bezpieczeństwa, oznaczanych według rosnącej wrażliwości informacji chronionej cyframi arabskimi od 1 do 5. Aby nadać nośnikowi odpowiednią klauzulę, kieruj się wskazaniami podręcznika klasyfikacyjnego WK.

Autoryzacja instrumentalna

Informacje niejawne rozpowszechniane są zgodnie z protokołem autoryzacji instrumentalnej (ang. need-to-know basis). Autoryzacja instrumentalna oznacza, iż dana informacja udostępniona może być wyłącznie tym osobom, które — posiadając odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa — wymagają jej celem możności wykonywania swoich obowiązków. Wyłącznie Globalni Dyrektorzy posiadają dostęp do wszystkich informacji niejawnych; względem pozostałych osób nie ma znaczenia ich stanowisko, stopień wojskowy, staż, stopień lub tytuł naukowy czy poświadczenie bezpieczeństwa samo z siebie — muszą one danej informacji wymagać.

Informacje jawne i oficjalne

Informacje jawne, jak np. niniejszy instruktaż, to materiały, którym nie nadano żadnej z klauzul 1-5, i z tego względu mogą być udzielane każdemu pracownikowi Autorytetu. Wciąż jednak są one wykluczone z dostępu publicznego i dlatego nie należy ich mylić z informacjami oficjalnymi. Pamiętaj, że jeśli zabierzesz do domu jakikolwiek nośnik informacji jawnych, twoja rodzina i znajomi nie mogą uzyskać do nich żadnego dostępu.

Informacje oficjalne to informacje fałszywe lub selekcjonowane, do których wgląd może uzyskiwać sfera publiczna. Informacją oficjalną jest widniejące na ścianie budynku oznaczenie jego przeznaczenia, jeśli sfera publiczna może taką ścianę widzieć, np. przechodząc pobliskim chodnikiem. Informacją oficjalną jest także oznaczenie twojego pracodawcy, którego — w mniemaniu sfery publicznej — jesteś pracownikiem.

Legitymacja dostępowa

Każda osoba uzyskująca dostęp fizyczny do ekspozytury Autorytetu musi mieć legitymację dostępową i w większości sytuacji — umieścić ją w terminalu kontroli dostępu, po czym wprowadzić kod PIN. Jeśli usiłujesz wejść do przestrzeni, w której terminala nie ma, lub funkcjonariusze ochrony chcą zweryfikować twoją tożsamość i uprawnienia dostępowe, musisz okazać im swoją legitymację. Gdy już wejdziesz do ekspozytury, twoja legitymacja musi być umieszczona w widocznym miejscu na twoim ubraniu.

Po opuszczeniu ekspozytury Autorytetu, zdejmij swoją legitymację i ukryj ją przed sferą publiczną. Pod żadnym pozorem nie zapisuj swojego kodu PIN na legitymacji. Jeśli bierzesz urlop na okres dłuższy niż miesiąc, powinieneś zostawić swoją legitymację w sejfie wejściowego posterunku ochrony ekspozytury.

W razie, gdyby doszło do utraty przez ciebie legitymacji, jesteś obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt i przyczyny utraty legitymacji kierownikowi ochrony ekspozytury lub funkcjonariuszowi Wydziału Kontrwywiadowczemu, aby dezaktywowano twój kod PIN. Gdybyś natomiast zapomniał legitymacji, na posterunku wejściowym udzielona zostanie ci tymczasowa legitymacja dostępowa na okres dnia pracy.

Na twojej legitymacji znajduje się:

 • twoje zdjęcie;
 • twoje imiona i nazwiska;
 • hologramowy logotyp Autorytetu;
 • kolorowy pasek przydziału:
  • kolor czerwony — Pion Przechowalniczy,
  • kolor fioletowy — Pion Badawczy,
  • kolor zielony — Pion Ochronny,
  • kolor niebieski — Administracja,
  • kolor czarny — pracownik afiliacyjny,
  • kolor biały — CSD,
  • kolor złoty — Zarząd;
 • cyfra (0-5) stwierdzająca posiadane poświadczenie bezpieczeństwa,
 • litera stwierdzająca przydział do pionu:
  • R — Pion Badawczy,
  • P — Pion Ochronny,
  • C — Pion Przechowalniczy,
  • A — Administracja;
 • kod z zaszyfrowanymi twoimi danymi osobowymi;
 • chip;
 • data utraty ważności;
 • logotyp pionu oraz
 • wskazanie miejsca pracy i stanowiska.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego ukochanego Autorytetu, złóż im wizytę w [UKRYTO]! Tego się nie spodziewają! ;-)))

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.