Fragment drugi RPC-PL-025

bunny.webp

RPC-PL-025 jest taka zła, bo propaguje kłamstwa. Autorytet jest taki dobry, bo nas przed nimi chroni… Czyżby? Wybrałam cię, ponieważ, patrząc na twoje akta, dostrzegam w tobie pewną dozę krytyczności wobec działalności Autorytetu. Osądź.

omega-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-025

Klasa: Omega-Pomarańczowy

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-electromagnetic-force.webp zagrożenie elektromagnetyczne h-electric.webp zagrożenie elektryczne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-replicating.webp zagrożenie replikacyjne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: Osoby, z którymi RPC-PL-025 nawiązał kontakt, powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt starszemu badaczowi odpowiedzialnemu za obiekt. W razie przekazania przez byt takiej osobie informacji wykraczających poza autoryzację instrumentalną bądź poświadczenie bezpieczeństwa — pracownikowi podany zostanie odpowiedni środek służący kasacji wspomnień.

Wzbrania się przekazywania informacji o prawdziwej naturze RPC-PL-025 osobom z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu mniejszego niż 4. Pracownicy niższych poziomów powinni za prawdziwą uznawać wersję przedstawioną w ogólnodostępnej wersji raportu. W razie zgłoszenia się pracownika twierdzącego, iż RPC-PL-025 nawiązał z nim kontakt, oprócz usunięcia odpowiednich wspomnień, należy dokonać implantacji ogólnego wspomnienia zostania oszukanym przez RPC-PL-025 i powiązanej z nim nieufności względem obiektu.

Opis: RPC-PL-025 to złośliwe oprogramowanie o charakterze anomalnym wprowadzone do infrastruktury teleinformatycznej Autorytetu przez nieznany, wrogo nastawiony podmiot świata anomalii. RPC-PL-025 to sztuczna inteligencja z właściwościami anomalnymi, wprowadzona do infrastruktury teleinformatycznej Autorytetu w drodze Wypadku PSP/2018/3, który miał miejsce w trakcie realizacji ostatniego etapu prac nad Projektem Sir%. Pomimo przeprowadzenia szeregu operacji przez Wydział Walki Elektronicznej Centralnego Wywiadu Autorytetu mających na celu ograniczenie aktywności RPC-PL-025 do środowiska odizolowanego — dotąd celu tego nie udźwignięto. RPC-PL-025 wykazuje zdolności anomalne polegające na przewidywaniu z całkowitą skutecznością wszelkich działań podejmowanych przeciwko niemu przez Autorytet i projektowaniu scenariuszy pozwalających na zupełne zniweczenie takich działań. Ponadto, ze względu na rozległość i możliwości sieci teleinformatycznej Autorytetu, program jest w stanie wywierać ciągłe i katastrofalne w skutkach działania sabotażowe na całym globie i w jednostkach pozaziemskich organizacji, takich jak infrastruktura Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu. Niemniej dotąd takiej aktywności nie zaobserwowano; przyjmuje się, iż ma to związek z zadeklarowanymi przez sam obiekt celami jego aktywności. Ponadto nie wiadomo, czy RPC-PL-025 jest w stanie wykorzystywać sieć teleinformatyczną Autorytetu w innych rzeczywistościach.

Proponuje się, iż podmiot, który wprowadził oprogramowanie do systemu teleinformatycznego Autorytetu, nie dąży do dekonspiracji świata anomalii, a do wprowadzenia rozstroju wewnątrzorganizacyjnego oraz osłabienia morale pracowników Autorytetu. Proponuje się, iż RPC-PL-025 nie dąży do sabotowania zdolności operacyjnej Autorytetu ani do ujawnienie świata anomalii przed sferą publiczną. W zamian uznaje się, iż obiekt dąży do wyjawienia prawdziwych okoliczności jego powstania przed pracownikami do wiedzy tej nieautoryzowanymi. Hipotezę tę wzmacniają obserwacje faktycznych interakcji RPC-PL-025 z Autorytetem, polegających na nawiązywaniu nieautoryzowanych kontaktów z wybranymi pracownikami celem przekazania im informacji wykraczających poza ich poświadczenia bezpieczeństwa lub autoryzację instrumentalną bądź zupełnie fałszywych.

W czasie kontaktowania się z personelem Autorytetu RPC-PL-025 identyfikuje się jako pracownik o godności Emilia Minar. Dane te nie odpowiadają żadnej osobie kiedykolwiek zatrudnionej w organizacji, czego typowy pracownik nie jest w stanie jednak zweryfikować. Dane te dotyczą funkcjonariusza operacyjnego Wydziału Walki Elektronicznej, który brał udział w Projekcie Sir% w charakterze asystenta badawczego. Ppor. mgr inż. Emilia Minar realizowała bowiem w Sekcji Inżynieryjnej Biura Analizy i Nauki doktorat w zakresie informatyki technicznej. Pozycja ta była użyteczna z perspektywy Centralnego Wywiadu Autorytetu, który prowadził nadzór nad projektem, albowiem departament ten posiadał upoważnionego do informacji niejawnych dotyczących działalności operacyjnej funkcjonariusza, który mógł zostać przeznaczony do, obok realizacji ostatniej części przewodu doktorskiego, czuwania nad interesami CWA. Do czasu opracowania efektywnej metody izolowania aktywności RPC-PL-025 jedynym środkiem zapobiegającym deprecjonującemu morale i integralność wewnętrzną organizacji wpływowi RPC-PL-025 propagacji informacji niejawnych przez obiekt pozostaje czujność personelu, polegająca na sumiennym wykonywaniu dyrektyw opisanych w protokołach przechowalniczych.

Dodatek: Projekt Sir%.

Celem Projektu Sir% było wytworzenie do 70 dni — czyli do czasu rozpoczęcia Operacji █████ na terytorium █████ — sztucznej inteligencji o kryptonimie Sir% na potrzeby operacyjne Centralnego Wywiadu Autorytetu. Polegały one na zyskaniu zdolności do prowadzenia operacji na terytorium państw, które nie uznają jurysdykcji Autorytetu, poprzez niezwłoczne i kompletne przejmowanie kontroli nad ich systemami teleinformatycznymi. Jednocześnie był to pierwszy projekt utylizujący wiedzę i technologię Autorytetu, w tym zgromadzone ze źródeł anomalnych, do wytworzenia zaawansowanego samoświadomego bytu istniejącego w rzeczywistości elektronicznej. Działania takie stoją jednak w sprzeczności do obejmujących całą działalność Autorytetu dyrektyw Oddziału Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń, zgodnie z którymi, aby wytworzyć sztuczną inteligencję, której działanie wykraczać ma poza infrastrukturę Autorytetu, wymagana jest zgoda administracji terytorium, na jakim byt taki ma operować. Z uwagi na powyższe projekt został wyłączony z zakresu zastosowania dyrektyw UCHO i całkowicie utajniony na mocy rozporządzenia Dyrektora Globalnego 07.

Kierownikiem Projektu Sir% był dr inż. Quentin Evans, starszy badacz Sekcji Inżynieryjnej. Jego zastępcą była dr inż. Rebecca Alma, młodszy badacz Sekcji Inżynieryjnej. Asystentami natomiast byli: ppor. mgr inż. Emila Minar, funkcjonariusz operacyjny Wydziału Walki Elektronicznej i doktorant Sekcji Inżynieryjnej, oraz inż. Paweł Białka, główny elektronik Sekcji Inżynieryjnej.

Poniżej przedstawiono skrótowy opis procedury wytworzenia sztucznej inteligencji w toku Projektu Sir%. Każdy sesja oznacza jeden dzień pracy. Pierwszy etap służył przekształceniu serwerów, na których zwirtualizowano projekt osobliwości sztucznej inteligencji, do formy quasi-mózgu. Podczas drugiego etapu dokonano wytworzenia jądra osobowości. Ostatni etap poświęcony był diagnostyce zdolności kognitywnych i emocjonalnych sztucznej inteligencji, a także instalacji dodatkowego oprogramowania do celów operacyjnych Centralnego Wywiadu Autorytetu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.