Historia Autorytetu RPC

Instytut Badań Historii Autorytetu działający pod nadzorem GD-03, Sekretarza Zarządu, ma przyjemność zaprezentować państwu chronologiczny spis dziejów kształtujących rozwój Autorytetu, od jego założenia, po czasy obecne.

Ze względu na obowiązujące wytyczne bezpieczeństwa informacyjnego niektóre informacje nie będa dla państwa widoczne, jeżeli nie posiadacie państwo określonych poświadczeń bezpieczeństwa lub autoryzacji instrumentalnych.

Wydarzenia historyczne

XIX wiek

Dzień 3 sierpnia 1896 roku: W odpowiedzi na dostrzeganą coraz częściej potrzebę uzupełniania wiedzy i umiejętności personelu o zagadnienia związane ze światem anomalii organizacja dokonuje założenia Uniwersytetu Autorytetu (UA) w strukturze organizacyjnej Prezydium. Zadaniem UA jest kanalizowanie działalności dydaktycznej Autorytetu w celu zapewnienia należytych i jednolitych standardów edukacyjnych personelowi. Wraz z założeniem Uniwersytetu Autorytet nabywa zdolność do przyznawania ważnych na arenie międzynarodowej tytułów zawodowych, a także stopni i tytułów naukowych w dziedzinie nauk o świecie anomalii. Niemal natychmiast zauważalne staje się odciążenie organizacyjne innych pionów i departamentów, które dotąd prowadziły zróżnicowanej jakości szkolenia uzupełniające.

Październik-grudzień 1896 roku: Na wniosek Marszałka Autorytetu, poparty jednogłośnie przez cały Komitet Wykonawczy, Zarząd powiększa UA o Wydział Służbowy. Nowa jednostka organizacyjna przekazuje Uniwersytetowi kompetencje do kształcenia kadr funkcjonariuszy różnych departamentów Pionu Ochronnego.

1 stycznia 1901 roku: Ze względu na znamienitą renomę i efektywność Uniwersytet Autorytetu zostaje uprawniony do kształcenia personelu w zakresie pozostałych dziedzin nauki. Infrastruktura UA obejmuje pięć kampusów na całym świecie, osiemnaście wydziałów, siedemdziesiąt trzy instytuty i ponad trzysta katedr.

XX wiek

Październik 1993 roku: Unia Europejska powołuje Europejską Agencje ds. Zjawisk Paranormalnych (European Agency for Paranormal Activity) w odpowiedzi na brak jednolitych standardów postępowania z anomaliami w państwach członkowskich. Zadaniem EAPA jest uregulowanie postępowania ze zjawiskami anomalnymi oraz pomoc państwom członkowskim w utworzeniu rządowych agencji ds. anomalnych i ich koordynacja w zakresie współpracy ponadnarodowej. Aby nie wzbudzać paniki, sfera publiczna nie jest świadoma egzystencji EAPA.

XXI wiek

Dzień 24 stycznia 2006 roku: W życie wchodzi uchwała Zarządu z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie działalności specjalnej Autorytetu. Akt ten powołuje nowy obszar funkcjonalny Autorytetu — Pion Specjalny, powiększając Radę Wykonawczą o Wysokiego Komisarza Autorytetu. Powodem zwiększenia zakresu metodologiczno-technologicznej działalności Autorytetu o operacje specjalne były złożone na początku poprzedniego roku kalendarzowego raporty specjalistów Połączonego Ośrodka Analizy Ryzyka Anomalnego, według których niepodjęcie działalności specjalnej na 23,2% doprowadzi do końca życia na Ziemi do roku 2100.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.