Propozycja Samuela B — Między młotem a kowadłem

Między młotem a kowadłem

tagnone

4.3 (7)

4.3 (7)

omega-black.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-001

Klasa: Omega-Czarny

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-destabilization.webp zagrożenie destabilizacyjne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe h-extreme-temperature.webp zagrożenie temperaturowe

Protokoły przechowalnicze: Wszelkie dostępne Autorytetowi informacje związane z publikacjami naukowymi na temat ordologii, w tym niniejszy raport, muszą pozostać zabezpieczone na dysku twardym serwera 18F1, w Placówce 052, na czas nieoznaczony.

Dostęp do tamtego serwera ograniczony jest do Globalnego Dyrektoriatu oraz pracowników delegowanych przez Globalny Dyrektoriat do Mobilnej Drużyny Specjalistycznej Alfa-1. Członkowie MDS Alfa-1 mogą utrzymywać kontakt z Globalnym Dyrektoriatem za pośrednictwem Specjalnego Kanału Komunikacyjnego (SKK). Globalny Dyrektoriat posiada prawo wglądu we wszystkie informacje opisane w RPC-PL-001. Członkowie MDS Alfa-1, w zależności od wymagań operacyjnych realizowanego zadania, posiadają prawo wglądu w całość raportu z wyłączeniem sprawozdania Naczelnika Pionu Ochronnego. Personel przydziału F posiada prawo wglądu tylko w treść Powszechnego Protokołu Przechowalniczego oraz informacje o trybie i następstwach uchylenia Powszechnego Protokołu Przechowalniczego (dalej: PPP).

Lokacje antyordologiczne (zwane dalej również „lantologiami”) chronione są zgodnie z wytycznymi PPP, do którego wykonywania przeznacza się pracowników klasy F. PPP obejmuje dwa obowiązki:

  1. nieprzerwaną, zbrojną ochronę lokacji antyordologicznych bez naruszania integralności ich przechowalni oraz
  2. bezwzględne egzekwowanie zakazu przeprowadzania badań na lantologiach.

PPP może zostać uchylone jedynie w drodze jednogłośnej uchwały Globalnego Dyrektoriatu. Do działań związanych z wykonywaniem protokołów przechowalniczych ponad ww. kompetencje personelu klasy F przeznacza się MDS Alfa-1, której liczba operatorów powinna być ograniczona do bezwzględnego minimum pozwalającego na skuteczne realizowanie protokołów przechowalniczych RPC-PL-001. Do MDS Alfa-1 powinni być delegowani operatorzy w stopniach oficerskich, o niekwestionowanej lojalności wobec Autorytetu, posiadający wiedzę z zakresu metodologii nauk umożliwiającą skuteczne wykonywanie protokołów przechowalniczych obiektu.

Osobom nieprzynależącym do Zarządu ani MDS Alfa-1, które posiadły wiedzę obejmującą wszelkie informacje opisane w niniejszym raporcie, należy zaaplikować odpowiedni preparat amnezyjny bądź inny środek2 umożliwiający kompletne wykasowanie powiązanych z RPC-PL-001 wspomnień; osoby, u których nie zdołano wykasować ww. wspomnień, należy uśmiercić. Informacje zawarte w tym raporcie nie mogą być przenoszone na inne nośniki; każda próba skopiowania tych informacji z wykorzystaniem oprogramowania, aparatów fotograficznych lub tradycyjnych środków piśmienniczych zostanie zarejestrowana, a osoba podejmująca działanie — pociągnięta do odpowiedzialności w trybie najszybszym.

Opis: RPC-PL-001 jest kategorią systemu przechowalniczego Autorytetu obejmującą wiedzę wyrażoną przez publikacje naukowe (RPC-PL-001-A) na temat ordologii oraz lokacje antyordologiczne (RPC-PL-001-B) będące dowodem na byt zjawisk badanych przez ordologię.

RPC-PL-001-A — publikacje naukowe: Informacje na temat cech merytorycznych publikacji naukowych na temat ordologii.

Ordologia jest dziedziną nauki badającą problematykę cyklu zdarzeń pozawszechświatowych wywierających, dzielone na trzy zasadnicze rodzaje („Porządek”, „Chaos” i „Nierównowagę”), wpływy na obserwowalny wszechświat. Naczelną misją ordologów było prowadzenie badań:

  1. poznawczych na lokacjach antyordologicznych celem pogłębiania i poszerzania wiedzy na temat Cyklu;
  2. praktycznych przeprowadzanych na populacji ogólnoświatowej w celu zyskania instrumentów umożliwiających kontrolowany wpływ na Cykl oraz
  3. prognostycznych w celu określania nasilenia oraz czasu nadejścia i trwania faz: Porządku, Chaosu i Nierównowagi.

Ordologia badana była przez nielicznych, czołowych naukowców świata anomalii, w tym związanych z Autorytetem, skupionych w organizacji ponadpolitycznej znanej jako GOA3. Dzisiaj podejmowane są wszelkie możliwe środki, by pozostające poza zasięgiem Autorytetu nośniki wiedzy na temat ordologii były niszczone, a propagacja informacji związanych z ordologią — możliwie najskuteczniej tłumiona. Ponadto podejmowane są wszelkie możliwe środki służące przeciwdziałaniu badaniu zjawisk związanych z ordologią. Nie wiadomo, od jak dawna ordologia była badana przez ogólnoświatową społeczność GOA, aczkolwiek odkryto wzmianki w tekstach [UTAJNIONO] datowanych na ok. 4800 r. p.n.e na temat prób zrozumienia zjawisk ordologicznych. Wyjaśnienia GOA odnośnie do przyczyn istnienia zjawisk ordologicznych mają za podstawę właśnie tamte teksty i choć stanowią tak jeden z paradygmatów ordologii, niemożliwe jest zweryfikowanie ich trafności.

Poniżej przedstawiono wyjaśnienie podstawowej terminologii ordologicznej w celu uzupełnienia obrazu ordologii na potrzeby Globalnego Dyrektoriatu oraz MDS Alfa-1. Z uwagi na zagrożenie informacyjne związane z RPC-PL-001 wybrano do poniższego wykazu hasła, których znajomość jest niezbędna Zarządowi i MDS-Alfa-1 do wykonywania zadań protokolarnych.


RPC-PL-001-B — lokacje antyordologiczne: znane cechy lantologii.

Zjawisko zyskuje walor lokacji antyordologicznej, wpis na listę lantologii oraz objęcie PPP w razie spełnienia trzech wymogów:

  1. zjawisko powoduje spadek energii cząstek do wartości zerowej, co objawia się w formie kołowego pola o promieniu 2,9 metra, o temperaturze powierzchniowej równej 0 K (-273 °C);
  2. zjawisku właściwa jest anomalia jednostkowa, inna od naruszania praw termodynamiki w zakresie opisanym w poprzednim wymogu, oraz
  3. zjawisko generuje anomalie o naturze powiązanej z jego anomalią jednostkową.

Nazewnictwo lokacji antyordologicznych może nie odpowiadać lub nie wydawać się odpowiednie do charakteru lantologii. Przyczyny stosowania takiej, a nie innej nomenklatury, nie zostały poznane. Okoliczności odkrycia dotychczas poznanych lantologii nie są znane; wiadomo jedynie o przybliżonych datach tych zdarzeń.

Zdolność generacyjna6 anomalii rośnie wraz ze zbliżaniem się do lantologii. Zdolność generacyjna lantologii wynosi zero w odległości 842,35 metrów od centrum kołowego pola zlodowaciałego, o którym mowa wyżej.


DodatkiRPC-PL-001 RPC-PL-002 ▶

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.