RPC-039

Święty nurek

tagshow

2.2 (5)

2.2 (5)

us.webp
h-tychokinetic.webp h-animated.webp h-extreme-temperature.webp h-aquatic.webp
scp3018finalfinal.jpg

RPC-039 w czasie „stanu pasywnego”, w dniu 12.07.████ r.

beta-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 039

Klasa: Beta-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie prawdopodobieństwa, zagrożenie ruchowe, zagrożenie temperaturowe, zagrożenie wodne

Protokoły przechowalnicze: Liczne, różnorodne próby przeniesienia RPC-039 do infrastruktury Autorytetu okazały się bezowocne. W dniu 08.05.████ r. wydano polecenie podniesienia RPC-039 z dna morza z wykorzystaniem bezzałogowego, kontrolowanego zdalnie okrętu podwodnego klasy K. Działanie to doprowadziło do usterki okrętu spowodowanej przeciążeniem jego możliwości dźwigowych. Później odkryto, że masa RPC-039 wynosi ponad 80 000 ton metrycznych, lecz pomimo że Autorytet posiada technologię eksperymentalną, która umożliwiłaby podniesienie obiektu, kosztorys zaprojektowania, sfinansowania i opracowania takiej technologii jest niezwykle wysoki i wymagałby znaczącego uszczuplenia dochodów badawczych Autorytetu. Wniosek ten doprowadził Zarząd Dyrektorów Globalnych do postanowienia na mocy mandatu badawczego ██, iż koszt ww. przedsięwzięcia jest niewspółmierny do korzyści wynikłych z wprowadzenia RPC-039 do infrastruktury Autorytetu.

Rozbiórka RPC-039 była równie nieskuteczna. Incydent 039-003 (próba usunięcia hełmu RPC-039 z jego skafandra w dniu 03.03.████ r.) wywołał w okręcie podwodnym usterkę podobną do wynikłej z ww. usiłowania przemieszczenia obiektu. Ponadto, w następstwie, doszło do zwiększenia liczby doniesień o niepokoju i zwiększeniu odsetka nieoczekiwanych zgonów wśród populacji cywilnej terenów wiejskich. Mimo że oficjalnie nie stwierdzono związku przyczynowego tych doniesień z RPC-039, Autorytet zawiesił wszelkie próby przeniesienia obiektu mocą mandatu badawczego ██-█.

RPC-039 zostanie zbadany z wykorzystaniem JKZ Agamemnon — wyznaczonej morskiej jednostki badawczej usytuowanej w promieniu 1,5 kilometra od względnej lokalizacji RPC-039. Agamemnon wymaga pięciu przeszkolonych pracowników, oprócz członków Dywizji Badań Morskich Autorytetu, z których wszyscy posiadają wiedzę na temat pasywnej regulacji temperatury przez jednostkę oraz morskich systemów monitoringowych w zakresie umożliwiającym obserwowanie i studiowanie RPC-039. Członkowie załogi powinny pełnić odrębne wachty poranne i wieczorne. Personel wachty porannej powinien przybywać o godzinie 7:00 i opuszczać jednostkę o godzinie 17:00 (według irlandzkiego czasu standardowego), o której zmianę przejmować powinien personel wachty wieczornej, pełniący ją do godziny 00:00, o której może on jednostkę opuścić. Członkowie załogi podzieleni są na personel wachty dziennej i nocnej. Personel dzienny przybywa dokładnie o godzinie 5:00 (według irlandzkiego czasu standardowego) i zarządza Agamemnonem do godziny 17:00, o której zmieniany jest niezwłocznie przez personel nocny, który zarządza jednostką do godziny 5:00, o której cykl rozpoczyna powtórkę.

W razie wystąpienia RPC-039-A należy wykonać Procedurę ████-█ celem uzyskania danych termograficznych i audiograficznych o zdarzeniu. Personel Autorytetu musi być powiadamiany o wszystkich instancjach RPC-039-A, a wszelkie uzyskane dane muszą zostać przesłane do odpowiedniego departamentu Pionu Badawczego.

Opis: Obiekt został odkryty przez Autorytet w ████ w pobliżu wsi Clogherhead, w Irlandii. RPC-039 przypomina nurka głębinowego ubranego w cętkowany, standardowy skafander do nurkowania, włączając w to hełm, pokrywę i gorset. Pomimo że dokładne pochodzenie skafandra nie zostało ustalone, hełm wydaje się posiadać strukturę trójzaworową właściwą XIX-wiecznemu wyposażeniu rosyjskiemu do nurkowań morskich. Mimo iż wyposażenie to zawiera wszystkie komponenty standardowego skafandra nurkowego, RPC-039 nie posiada przyłączonej pompy pępowinowej ani powietrznej, wobec czego badacze Autorytetu zakładają, iż do skafandra nie jest wpompowywane powietrze.

RPC-039 znajduje się na dnie Morza Irlandzkiego, na głębokości 120 metrów (ok. 400 stóp), po którym spaceruje z szybkością 0,7 metra na sekundę. Szybkość ta nie uległa zmianie, odkąd obiekt odkryto, aczkolwiek kierunek, w którym zamierza RPC-039, wydaje się obierany losowo. Niemniej obiekt nie odchodzi na odległość większą niż 10 kilometrów od wybrzeża wschodniej Irlandii.

Przez większość czasu RPC-039 znajduje się w „stanie pasywnym”, w którym obiekt jedynie spaceruje, jak wyżej opisano. Jednakże raz na 2-3 tygodnie, w nieokreślonym dniu i o nieokreślonej godzinie, obiekt osiąga „stan aktywny”. Stan aktywny wiąże się z około pięciominutową emisją przez RPC-039 pionowego snopu energii świetlnej (RPC-039-A) o promieniu 5 metrów i intensywności 7 500 lumenów z dna morza ku powierzchni. Woda oświetlona przez snop (w tym powierzchnia morza) osiąga anormalnie wysoką temperaturę rzędu średnio ok. 130 °C (266 °F). Światło to (w czasie oświetlania i ogrzewania pobliskiej masy wody) ulega rozproszeniu po osiągnięciu powietrza i nie wydaje się niczym więcej, niż odbiciem promieni słonecznych osobom spoza obszaru, z którego Autorytet przeprowadza obserwacje zjawiska.

W czasie aktywności RPC-039-A w niedużej odległości słyszalna jest nuta la (nazwana przez badaczy Autorytetu „świętą nutą”). Poniżej zamieszczono podwodne nagranie „świętej nuty” zarejestrowane przez JKZ Agamemnon podczas wystąpienia RPC-039-A w dniu 15.03.████ r.

Pomimo iż nie odnotowano żadnych rażących, weryfikowalnych zmian, szkodliwych ani nieszkodliwych, wobec pobliskiego otoczenia, w czasie ani po wystąpieniu RPC-039-A, ludność lokalna donosi przy każdym wystąpieniu zdarzenia o poprawie stanu zdrowia, nagłym odżywieniu zgniłych plonów oraz o podobnych zdarzeniach, o które wydają się częstsze na lądzie, w pobliżu miejsca, gdzie doszło do RPC-039-A. Ludność lokalna dostrzegła w tym wzór, lecz w wyniku dystrybucji fałszywych informacji przez Autorytet ogólne zjawiska popraw uznano za nic więcej, niż „dary od Boga”. Dotąd, jeśli pominąć Autorytet, nie stwierdzono związku przyczynowego między tymi anomaliami a RPC-039.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.