RPC-041

W razie konieczności zbić szybkę

tagshow

4.5 (4)

4.5 (4)

us.webp
gamma-yellow.webp
RPC-041

Przyjęcie instancji RPC-041 w Placówce Terenowej 041.

Rejestracja Porządku Centralnego: 041

Klasa: Gamma-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie grupowe, zagrożenie prawdopodobieństwa, zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze: Podczas obchodzenia się z instancjami RPC-041 należy zachowywać daleko idącą ostrożność. Pozyskane instancje należy umieścić w pojemnikach wyścielonych pianką wstrząsoodporną i przetransportować do Placówki Terenowej 41 celem przyjęcia obieków1. Po przyjęciu instancje należy zalaminować warstwą poliwinylobutyralu o grubości 0,3 cm, a następnie umieścić je między dwoma arkuszami piankowymi o grubości 10 cm. Zapakowane instancje należy przechowywać w Placówce 04, w komorze przechowalniczej wykorzystującej zintegrowany system kontroli wibracji i łagodzenia skutków trzęsień ziemi. Zespoły przechowalnicze SBA pod kierownictwem Lao Xi, Dyrektora Regionalnego, powinny dokonywać konfiskaty wszelkich materiałów szklanych oznaczonych inskrypcją „Charta Corvus Co.” i podawać środki amnezyjne klasy A wszystkim, którzy weszli w kontakt z obiektem. Przedmioty skonfiskowane powinny zostać zamienione na ekwiwalenty nieanomalne. W następstwie Incydentu 041-A zapisy geologiczne powinny być modyfikowane celem umieszczania informacji o „uskoku Tangshan” między płytą amurską i eurazjatycką. Należy utrzymywać Ludowy Komitet na rzecz Pozyskiwania Obiektów Anomalnych w przekonaniu, iż organizacja świata anomalii o nazwie „Kościół Malthusa” nadała szkłu właściwości anomalne, najprawdopodobniej w celu zabijania osób, które w ich ocenie nie zasługują na przetrwanie.

Opis: Instancje RPC-041 składają się ze szkła i oznaczone są, zazwyczaj na części spodniej, inskrypcją „Charta Corvus Co.” zapisaną krojem bezszeryfowym. Instancje przypominają powszechnie wykorzystywane wyroby ze szkła, takie jak szyby okienne, lustra, szklanki czy naczynia. Szkłu budulcowemu instancji właściwa jest nadzwyczaj wysoka twardość w skali Vickersa, tj. rzędu 2300 HV; typowe szkło hartowane osiąga twardość rzędu około 700 HV. Do aktywacji właściwości anomalnych RPC-041 dochodzi z chwilą rozbicia szkła instancji, wskutek czego w pobliżu obiektu następuje anomalne zwiększenie liczby wypadków. Osoby znajdujące się w zasięgu aktywnej instancji RPC-041 doświadczają utraty zdolności motorycznych, wydłużenia czasu reakcji oraz ograniczenia zdolności do myślenia złożonego. Osoby doświadczające efektów RPC-041 nie odnotowują zmiany w zakresie swojej zdolności do wykonywania zadań złożonych, aczkolwiek obserwatorzy znajdujący się poza promieniem wpływu obiektu opisują osoby nim dotknięte jako nieprzewidywalne i odurzone. Obserwatorzy odnotowują także, iż sposób mówienia osób dotkniętych oddziaływaniem obiektu przypomina bełkot, niekiedy zupełnie pozbawiony sensu. Efekty te często prowadzą do niezamierzonego wyrządzania szkód przez osoby nim dotknięte sobie oraz innym. Testy wykazały, że natężenie tychże efektów jest wprost proporcjonalne do pola powierzchni powstałej wskutek rozbicia instancji. Czas trwania tych efektów jest zaś odwrotnie proporcjonalny do tego czynnika2. Jeżeli rozmiar powstałej wskutek rozbicia instancji powierzchni przekroczy ████% pierwotnego pola instancji, wpływ obiektu dotknie otoczenia, a także osób znajdujących się w zasięgu oddziaływania obiektu. Pełen log testów znajduje się w Dodatku 041-01.

PONIŻSZE TREŚCI OBJĘTE SĄ KLAUZULĄ TAJNOŚCI POZIOMU 4.Dodatek 041-2: raport z Incydentu 041-A.

Przedmowa: Niniejszy dokument przygotowany został przez archiwistów Placówki 04 miesiąc po przedstawieniu analizy ostatecznej i następczym rozwiązaniu Komitetu Śledczego 041-A. Nie są dostępne żadne zeznania świadków naocznych incydentów, wobec czego czas poszczególnych zdarzeń z nim związanych oszacowany został na podstawie wyników pracy Komitetu Śledczego.

Raport z Incydentu 041-A
Miejsce: Tangshan, Hebei, Chiny
Data: 28-29 lipca 1976 r.

Dnia 28.07.1976 r.
Godz. 15:00: W budynku przyległym do wytwórni Charta Corvus dochodzi do wybuchu pożaru wskutek spięcia w instalacji elektrycznej.

Godz. 15:20: Wytwórnia Charta Corvus zostaje ewakuowana.

Godz. 15:40: Na miejsce przybywa zastęp straży pożarnej.

Godz. 15:50: Strażacy usiłują wejść do wytwórni przez okna z uwagi na fakt, że drzwi nie zostały zainstalowane w zgodzie ze standardami przeciwpożarowymi. Strażacy dokonują w ten sposób wyzwolenia efektów anomalnych RPC-041.

Godz. 16:30: Strażacy zaprzestają prób wejścia do budynku.

Godz. 17:50: Liczba osób poszkodowanych w wyniku pożaru i najprawdopodobniej oddziaływania RPC-041 przekracza możliwości jednostki ratowniczej. Strażacy dokonują załadunku osób poszkodowanych do wozów strażackich.

Godz. 18:10: Wszystkie pojazdy jednostek reagujących opuszczają miejsce zdarzenia celem przetransportowania osób poszkodowanych do pobliskiego szpitala [UTAJNIONO].

Godz. 19:42: Wytwórnia Charta Corvus ulega zawaleniu, wskutek czego dochodzi do zmiażdżenia około ██ 000 instancji RPC-041. Natychmiast po zawaleniu się budynku następuje trzęsienie ziemi o wielkości 8,2 w skali Richtera, trwające 16 sekund. Trzęsienie ziemi doprowadza do aktywacji instancji RPC-041 znajdujących się w promieniu do 150 km od wytwórni Charta Corvus.

Godz. 23:56: Na miejsce zdarzenia zadysponowana zostaje MDS Golf-1 celem przeprowadzenia oceny szkód i ewakuacji pracowników Autorytetu, którzy mogli przeżyć klęskę.

Dnia 29.07.1976 r.
Godz. 01:00: Rząd ChRL dysponuje siły Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do skupisk ludzkich w pobliżu miejsca zdarzenia celem zapewnienia pomocy.

Godz. 03:01: Do Stacji ██ przybywa MDS Golf-1.

Godz. 03:30: MDS Golf-1 przesyła sprawozdanie o katastroficznych zniszczeniach Stacji ██. Nie znaleziono żadnych osób, które mogłyby przetrwać.

Godz. 03:55: MDS Golf-1 otrzymuje zadanie zbadania pozostałych dwóch stacji znajdujących się na obszarze dotkniętych klęską.

Godz. 22:48: MDS Golf-1 przesyła sprawozdanie o katastroficznych zniszczeniach pozostałych stacji i całkowitych szkodach w zasobach ludzkich i materialnych.

Godz. 23:07: MDS Golf-1 otrzymuje rozkaz powrotu do Placówki 04.

Godz. 23:42: Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza usiłuje zniszczyć wieżę [UTAJNIONO] w mieście Tangshan celem zapobieżenia upadkowi konstrukcji na okoliczne budynki. Wieża [UTAJNIONO] była 50-piętrowym kompleksem mieszkalnym, w którego konstrukcji wykorzystano około █ 000 paneli RPC-041. Wskutek zniszczenia budynku dochodzi do wstrząsu wtórnego o wielkości 7,1 w skali Richtera.

Koniec Incydentu 041-A

Oświadczenie końcowe: Liczba ofiar klęski wśród populacji cywilnej wynosi w przybliżeniu 650 000, z czym ok. 164 000 osób zostało ciężko poszkodowanych. Straty po stronie Autorytetu obejmują utratę Stacji ██, Stacji ██, Stacji ██ oraz MDS Golf-1. W następstwie incydentu dokonano rewizji protokołów nadzoru celem zwiększenia częstotliwości oraz drobiazgowości inspekcji.

Dodatek 041-3: dokument pozyskany z Charta Corvus po Incydencie 041-A.

Przedmowa: Niżej przedstawiony dokument w czasie Incydentu 041-A uległ częściowemu spaleniu. Został przetłumaczony z języka mandaryńskiego na język angielski.

Od: C. Vincent, Kierownik Produkcji

Do: Komitet ds. Wydajności

Temat: Odpowiedź na memo odnośnie do zbliżającej się bankrupcji

Wraz z ekipą [NIECZYTELNE] obserwowałem rok w rok niepowstrzymany spadek wartości naszych akcji. [NIECZYTELNE] parę miesięcy temu w wolnym czasie pobawiliśmy się parametrami, na które otrzymaliśmy licencję od chłopaków z Robert's Plastics & Ceramics, żeby sprawdzić, czy nie da się nieco zwiększyć wydajności procesu. Odkryliśmy, że niektóre procedury opisane w licencji nie wywierają żadnych widocznych skutków w jakości produktu. Celem [NIECZYTELNE] podobny rezultat bez konieczności wykorzystywania drogich, chronionych prawem związków chemicznych zajęliśmy się [NIECZYTELNE]. Poprzez zrezygnowanie z etapów █-██ i redukcję [NIECZYTELNE] zdołaliśmy zaoszczędzić 20% kosztów, bez żadnych zauważalnych zmian jakościowych.

Dodatek 041-4: wiadomość z Zarządu.

W dniu ██.██.████ r. Komitet ds. Komercjalizacji Badań zatwierdził udzielanie licencji na wykorzystywanie technologii i technik wytwarzania szkła hartowanego według specyfikacji PWMA-221083 przez podmioty handlowe. Charta Corvus była jedną z pierwszych spółek, której udzielono ww. licencji. Po kilku latach spadku gospodarczego Charta Corvus zaczęła modyfikować PWMA-22108 celem zwiększenia marży zysku. Modyfikacje te polegały na usunięciu różnych środków bezpieczeństwa, które przeciwdziałały wykazywaniu przez szkło właściwości anomalnych. Pomimo regularnych inspekcji nie zdołano odnotować zmiany, wskutek czego przez okres █ lat Autorytet nie był jej świadom. W dniu 28 lipca 1976 r. w wytwórni należącej do Charta Corvus wybuchł pożar, który doprowadził do równoczesnego roztrzaskania wielu instancji RPC-041. W następstwie pożaru doszło do jednej z najgorszych katastrof ostatnich czasów.

Rezultaty badań prowadzonych przez Autorytet mogą być stosowane w różnych dziedzinach i drzemie w nich potencjał, by pomóc całej ludzkości. Jednakże nie zwalnia to nas z obowiązku zachowania czujności, jak każe nam nasza misja. Obrona gatunku ludzkiego to cel główny i wszystko, co mu zagraża, powinno być zabezpieczone. Cała ta katastrofa jest dowodem, że anomalie i organizacje świata anomalii to nie największe zagrożenie na świecie. Zapanujcie nad swoją pychą.

— Dyrektor Globalny ██


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.