RPC-PL-007

Obraz nędzy i rozpaczy

tagnone

4.7 (7)

4.7 (7)

alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-007

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-visual.webp zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-007 należy przechowywać w pomieszczeniu niewentylowanym, pozbawionym okien zewnętrznych i wyposażonym w termostat oraz nawilżacz powietrza. Temperatura w przechowalni obiektu powinna oscylować w granicach 21-24 °C, a poziom wilgotności — 40-50%, z czym maksymalna dopuszczalna zmiana wilgotności powietrza przechowalni w przeciągu 24 godzin wynosi 5 p.p. W razie potrzeby starszy badacz odpowiedzialny za obiekt zarządzi przeprowadzenie czynności dezynsekcyjnych z wykorzystaniem środków bezpiecznych dla przechowywanego obiektu, mających na celu ochronę obiektu przed szkodliwym zachowaniem owadów. Regularnie obiekt powinien być również poddawany czynnościom z zakresu konserwacji, które wykonywać powinien personel przygotowany do bezpiecznego czyszczenia obrazów olejnych.

RPC-PL-007 powinien być umieszczony na wysięgniku zapewniającym możliwość mechanicznego unieruchomienia i obracania obrazu, kontrolowanym poprzez konsolę przez pracowników do tego autoryzowanych przez starszego badacza odpowiedzialnego za obiekt.

Przechowalnia powinna podlegać zdalnemu monitoringowi wizyjnemu przeprowadzanemu przez funkcjonariusza ochrony. System ten powinien przetwarzać strumień wideo w taki sposób, by przed jego wyświetleniem został automatycznie zmodyfikowany do formy nienarażającej osoby oglądającej na wpływ ekstrawizualny obiektu. Jeżeli ze względów technicznych to niemożliwe, należy obraz odwrócić od kamery albo ograniczyć monitoring do odsłuchu strumienia dźwiękowego.

Bez względu na cel wizyty w przechowalni wzbronione jest wnoszenie do niej urządzeń umożliwiających rejestrowanie wizualne obiektu, w szczególności kamer wideo lub aparatów fotograficznych. Funkcjonariusze ochrony powinni dokonywać przeszukania każdej osoby wchodzącej i wychodzącej z przechowalni pod kątem zapewnienia należytej realizacji protokołów przechowalniczych. Badań polegające na wizualnym rejestrowaniu formy obiektu mogą mieć miejsce wyłącznie poza przechowalnią, w otoczeniu i trybie określonym przez starszego badacza odpowiedzialnego za obiekt.

O ile materiały wizualne przedstawiające RPC-PL-007 nie zostały wytworzone z autoryzacją starszego badacza odpowiedzialnego za obiekt, to jeśli cel ich istnienia dobiegł końca lub ich istnienie powoduje rażąco niewspółmierne zagrożenie względem przewidywanych korzyści, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu. Pozostałe materiały wizualne podlegają zniszczeniu wyłącznie za zgodą starszego badacza odpowiedzialnego za obiekt, chyba że w aktualnych okolicznościach stwarzają nagłe zagrożenie, którego inaczej nie można zniwelować, a niezwłoczny kontakt ze starszym badaczem odpowiedzialnym za obiekt jest niemożliwy.

Opis: RPC-PL-007 jest obrazem o wymiarach 30 cm] x 24 cm, wykonanym z użyciem farb olejnych rozcieńczonych olejem lnianym, na podobraziu bawełnianym naciągniętym na krośnie o szerokości 4 cm i grubości 1,5 cm. Obiekt zabezpieczony jest matowym, końcowym werniksem damarowym. Na podstawie analizy chemicznej obrazu ustalono, iż obiekt powstał w latach 2003-2004. Nie zdołano jednak ustalić tożsamości twórcy obrazu; podpis znajdujący się u dołu obiektu jest nieczytelny, a inne podjęte w tym celu czynności okazały się bezowocne.

Na obiekcie przedstawiony jest wiatrak z murowanym korpusem, ze śmigłami obciągniętymi poszarzałym materiałem przypominającym płótno. Konstrukcja znajduje się na podwyższonym zabetonowanym podłożu, na które prowadzą przyciemnione schody. Za wiatrakiem widoczna jest wzburzona woda. W tle, za akwenem, widać czarne kształty przypominające tereny górzyste, nad którymi uwidocznione niebo pokryte jest monochromatycznymi, rozrzedzonymi chmurami. Za wzniesieniami po lewej stronie łagodna poświata wskazuje możliwą pozycję słońca. Wyżej widoczny jest księżyc w sierpie, od którego odbite światło wydaje się oświetlać część budynku. W świetle obecnych ustaleń nie wiadomo, czy miejsce, które przedstawione jest na obrazie, istnieje lub istniało.

Manifestacja obserwowalnych właściwości anomalnych obiektu zachodzi przy oglądaniu nagrania wizualnego przedstawiającego obiekt albo jego fotografię. Należy zwrócić uwagę na fakt, że usunięcie więcej niż połowy klatek z nagrania powoduje częściowy zanik obserwowalnych właściwości anomalnych obiektu, a dokładniej — neutralizację tych jego właściwości anomalnychu, które wywołują doraźne efekty halucynogenne na osobie obserwującej. Zdolność obiektu do wywierania tego wpływu nazwano jego właściwością ekstrawizualną.

Obserwator oglądający nagranie RPC-PL-007 najpierw zaczyna odnosić wrażenie, że w progu, a następnie w oknie znajdującym się w korpusie wiatraka pojawiają się kolejno dwie świetliste postaci. Następnie dochodzi do czerwonego rozbłysku księżyca, po czym obraz ulega całkowitemu zaciemnieniu. Następnie RPC-PL-007 powraca do pierwotnego stanu, a zjawisko wizualne ulega powtórzeniu. Dodatkowo procesowi pomiędzy zaciemnieniami towarzyszy wrażenie, iż śmigła się obracają — efekt ten nie ma miejsca, gdy z nagrania zostanie usunięte więcej niż 50% klatek, a zjawisko wizualne ograniczone jest wówczas do tego, co wyżej opisano, z wyłączeniem obrotu śmigieł.

Właściwość ekstrawizualna obiektu, jak zilustrowano z wykorzystaniem transkryptu przesłuchania testera wystawionego na oddziaływanie obiektu (dodatek A), występuje po co najmniej piętnastominutowym oglądaniu niezmodyfikowanego nagrania wizualnego przedstawiającego obiekt. Powoduje ona postępujące doznania o naturze halucynacji. Należy odnotować, iż niektórzy obserwatorzy popełnili lub usiłowali popełnić samobójstwo kilka dni po doświadczeniu właściwości ekstrawizualnej obiektu. Niemniej dotąd, szczególnie w świetle tego, że efekt ten nie dotknął wszystkich testerów, nie ustalono, w jakim stopniu to zjawisko jest następstwem oddziaływania anomalnego na sferę psychiczną testera, a w jakim zależy od jego indywidualnych uwarunkowań psychicznych. Zjawisko to spowodowało jednak uznanie RPC-PL-007 za obiekt stwarzający zagrożenie dla życia na poziomie żółtym z uwagi na zauważalne tendencje samobójcze u osób, które doświadczyły wpływu ekstrawizualnego.

obraz.webp

Nieanormalne nagranie RPC-PL-007.

Z dołączonego do raportu nagrania usunięto 51% klatek, by umożliwić zaobserwowanie właściwości anomalnych obiektu bez wystawienia na jego wpływ ekstrawizualny. Niemniej osoby szczególnie podatne na zjawiska anomalne o charakterze wizualnym donoszą, jakoby nawet w tej formie śmigła wydawały się co najmniej drgać. Żaden efekt anomalny nie dotyka obrazu widzianego bezpośrednio w formie pierwotnej ani sfotografowanego.

Pozyskanie obiektu i fragmentarycznej jego dokumentacji zostało dokonane w formie nabycia obrazu od [UTAJNIONO] ze straganu [UTAJNIONO], w następstwie wykrycia nietypowych właściwości obrazu uchwyconego na materiale wideo obcokrajowca [UTAJNIONO]. Był to materiał wideo na łamach popularnego serwisu [UTAJNIONO], w formie vloga z podróży po Polsce. Po przeprowadzeniu pozyskania materiał wideo został usunięty z ww. witryny.

Dodatek A: Przesłuchanie ilustratywne CSD.

Dodatek B: Przesłuchanie drugiego właściciela obrazu ze szczególnym naciskiem na okoliczność nabycia RPC-PL-007 i tożsamość twórcy bądź zbywcy obiektu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.