RPC-PL-007

Obraz nędzy i rozpaczy

tagnone

4.7 (7)

4.7 (7)

alpha-yellow.png

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-007

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: h-visual.png zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-007 należy przechowywać w pomieszczeniu niewentylowanym, pozbawionym okien zewnętrznych i wyposażonym w termostat oraz nawilżacz powietrza. Temperatura w przechowalni obiektu powinna oscylować w granicach 21-24 °C, a poziom wilgotności — 40-50%, z czym maksymalna dopuszczalna zmiana wilgotności powietrza przechowalni w przeciągu 24 godzin wynosi 5 p.p. W razie potrzeby kierownik przechowalni zarządza przeprowadzenie czynności dezynsekcyjnych z wykorzystaniem środków bezpiecznych dla przechowywanego obiektu, mających na celu ochronę obiektu przed szkodliwym zachowaniem owadów, oraz przeprowadzenie czynności z zakresu konserwacji przechowalni i obiektu, z których ostatnie wykonać powinien personel przygotowany do bezpiecznego czyszczenia obrazów olejnych.

RPC-PL-007 powinien być umieszczony na wysięgniku zapewniającym możliwość mechanicznego unieruchomienia i obracania obrazu, kontrolowanym poprzez konsolę przez pracowników do tego autoryzowanych przez głównego badacza lub kierownika przechowalni.

Przechowalnia powinna podlegać zdalnemu monitoringowi wizyjnemu przeprowadzanemu przez funkcjonariusza ochrony, z zastrzeżeniem, iż system ten powinien przetwarzać strumień wideo w taki sposób, by przed jego wyświetleniem został automatycznie do formy nienarażającej osoby oglądającej na wpływ ekstrawizualny obiektu, a jeżeli ze względów technicznych to niemożliwe, należy obraz odwrócić od kamery albo ograniczyć monitoring do odsłuchu strumienia dźwiękowego.

Bez względu na cel wizyty w przechowalni wzbronione jest wnoszenie do niej urządzeń umożliwiających rejestrowanie wizualne obiektu, w szczególności kamer wideo lub aparatów fotograficznych. Funkcjonariusze ochrony powinni dokonywać przeszukania każdej osoby wchodzącej i wychodzącej z przechowalni pod kątem zapewnienia należytej realizacji protokołów przechowalniczych. Badań polegające na wizualnym rejestrowaniu formy obiektu mogą mieć miejsce wyłącznie poza przechowalnią, w otoczeniu i trybie określonym przez głównego badacza.

O ile materiały wizualne przedstawiające RPC-PL-007 nie zostały wytworzone z autoryzacją głównego badacza, to jeśli cel ich istnienia dobiegł końca lub ich istnienie powoduje rażąco niewspółmierne zagrożenie względem przewidywanych korzyści, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu. Pozostałe materiały wizualne podlegają zniszczeniu za zgodą głównego badacza, chyba że w aktualnych okolicznościach stwarzają nagłe zagrożenie, którego inaczej nie można zniwelować, a niezwłoczny kontakt z głównym badaczem jest niemożliwy.

Opis: RPC-PL-007 jest obrazem o wymiarach 30 [cm] x 24 [cm], wykonanym z użyciem farb olejnych rozcieńczonych olejem lnianym, na podobraziu bawełnianym naciągniętym na krośnie o szerokości 4 cm i grubości 1,5 cm. Obiekt zabezpieczony jest matowym, końcowym werniksem damarowym. Na podstawie analizy chemicznej obrazu ustalono, iż obiekt powstał w latach 2003-2004. Nie zdołano jednak ustalić tożsamości twórcy obrazu; podpis znajdujący się u dołu obiektu jest nieczytelny, a nadto wszelkie dotychczasowe próby ustalenia tożsamości twórcy podstawie innych informacji okazały się bezowocne.

Obiekt przedstawia wiatrak z murowanym korpusem, ze śmigłami obciągniętymi poszarzałym materiałem przypominającym płótno. Konstrukcja znajduje się na podwyższonym, zabetonowanym podłożu, na które prowadzą przyciemnione, słabo widoczne schody. Za wiatrakiem widoczna jest wzburzona woda. W tle, za akwenem, widać czarne kształty przypominające tereny górzyste, nad którymi uwidocznione niebo pokryte jest monochromatycznymi, rozrzedzonymi chmurami. Za wzniesieniami po lewej stronie łagodna poświata wskazuje możliwą pozycję słońca. Wyżej widoczny jest księżyc w sierpie, od którego odbite światło wydaje się oświetlać część budynku. W świetle obecnych ustaleń miejsce, które przedstawione jest na obrazie, w rzeczywistości nie istnieje, aczkolwiek według oświadczeń testerów sceneria ta pochodzi z początku XX wieku; nie można zatem jeszcze wykluczyć możliwości istnienia miejsca uwidocznionego na obrazie — kwestia ta jest aktualnie przedmiotem badań.

Manifestacja obserwowalnych właściwości anomalnych obiektu zachodzi przy oglądaniu nagrania wizualnego przedstawiającego obiekt albo jego fotografię, z czym liczba klatek na sekundę według dotychczasowych ustaleń jest bez znaczenia — o ile nie zostanie zmniejszona o ponad połowę — tak jak długość nagrania, zapętlone nagrania, a nawet animacja fotografii, wywiera ten sam wpływ. Należy zwrócić uwagę na fakt, że usunięcie więcej niż połowy klatek z nagrania powoduje częściowy zanik obserwowalnych właściwości anomalnych obiektu, a dokładniej powoduje neutralizację tych właściwości anomalnych obiektu, które wywołują doraźne efekty halucynogenne na osobie obserwującej, powodujące szczególne zagrożenie dla jej zdrowia psychicznego; zdolność obiektu do wywierania tego wpływu nazwano jego właściwością ekstrawizualną.

Obserwator oglądający nagranie RPC-PL-007 najpierw zaczyna odnosić wrażenie, że w progu, a następnie w oknie znajdującym się w korpusie wiatraka pojawiają się kolejno dwie świetliste postaci. Następnie dochodzi do czerwonego rozbłysku księżyca, po czym obraz ulega całkowitemu zaciemnieniu. Następnie RPC-PL-007 powraca do pierwotnego stanu, a zjawisko wizualne ulega powtórzeniu. Dodatkowo procesowi pomiędzy zaciemnieniami towarzyszy wrażenie, iż śmigła się obracają — efekt ten nie ma miejsca, gdy z nagrania zostanie usunięte więcej niż 50% klatek, a zjawisko wizualne ograniczone jest wówczas do tego, co wyżej opisano, z wyłączeniem obrotu śmigieł.

Właściwość ekstrawizualna obiektu, jak zilustrowano z wykorzystaniem transkryptu przesłuchania testera wystawionego na oddziaływanie obiektu (dodatek A), występuje po co najmniej piętnastominutowym oglądaniu niezmodyfikowanego nagrania wizualnego przedstawiającego obiekt i powoduje postępujące doznania o naturze halucynacji. Należy odnotować, iż niektórzy obserwatorzy popełnili albo usiłowali popełnić samobójstwo kilka dni po doświadczeniu właściwości ekstrawizualnej obiektu, aczkolwiek dotąd, szczególnie w świetle tego, że efekt ten nie dotknął wszystkich testerów, nie ustalono, w jakim stopniu to zjawisko jest następstwem oddziaływania anomalnego na sferę psychiczną testera, a w jakim zależy od jego indywidualnych uwarunkowań psychicznych. Niemniej zjawisko to spowodowało uznanie RPC-PL-007 za obiekt stwarzający zagrożenie dla życia na poziomie żółtym z uwagi na zauważalne tendencje samobójcze u osób, które doświadczyły wpływu ekstrawizualnego.

obraz.gif

Z dołączonego do raportu nagrania usunięto 51% klatek, by umożliwić zaobserwowanie właściwości anomalnych obiektu bez wystawienia na jego wpływ ekstrawizualny. Niemniej osoby szczególnie podatne na zjawiska o charakterze wizualnym donoszą, jakoby nawet w tej formie śmigła wydawały się co najmniej drgać. Żaden efekt anomalny nie dotyka obrazu widzianego bezpośrednio w formie pierwotnej ani sfotografowanego.

Pozyskanie obiektu i fragmentarycznej jego dokumentacji zostało dokonane w formie nabycia obrazu od [UKRYTO] ze straganu [UKRYTO] w następstwie wykrycia nietypowych właściwości obrazu uchwyconego na materiale wideo obcokrajowca [UKRYTO]. Obcokrajowiec tamten opublikował wskazany materiał wideo na łamach popularnego serwisu [UKRYTO] w formie vloga z podróży po Polsce. Po przeprowadzeniu pozyskania materiał wideo został usunięty z ww. witryny.

Dodatek A: Przesłuchanie ilustratywne CSD.

Dodatek B: Przesłuchanie drugiego właściciela obrazu ze szczególnym naciskiem na okoliczność nabycia RPC-PL-007 i tożsamość twórcy bądź zbywcy obiektu.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License