RPC-PL-016

Anoptikon 1925

tagnone

4 (5)

4 (5)

gamma-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-016

Klasa: Gamma-Pomarańczowy

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.webp zagrożenie agresją h-contact.webp zagrożenie kinestetyczne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-teleportation.webp zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-016 jest aktualnie przechowywany jako jedyny obiekt w Placówce Terenowej 131, na poziomie −3. Interakcje personelu Autorytetu z RPC-PL-016 ograniczone są do monitoringu wizyjnego jego przechowalni oraz prowadzenia komunikacji głosowej za pośrednictwem interkomu i systemu nagłośnienia nadawczo-odbiorczego przechowalni1.

Decyzja w przedmiocie wydania zezwolenia na dokonanie czynności wykraczającej poza formułę ww. interakcji oraz decyzja o zmianie warunków przechowywania obiektów podejmowana jest jednogłośnie przez koordynatorów stanowiących Lokalny Zespół Zarządzający PT-131.

Opis: RPC-PL-016 to ok. 35-letnia kobieta rasy kaukaskiej. Od czasu zabezpieczenia w roku 1926 obiekt wykazuje wzrastającą inteligencję i komunikatywność. Większość czasu spędza w obecnych czasach na lekturze materiałów czytelniczych i wykonywaniu ćwiczeń fizycznych w swojej przechowalni. Od roku 2009 obiekt nie podejmuje już prób ucieczki spod pieczy Autorytetu. Za dobre sprawowanie umożliwia się mu dostęp do wybranych materiałów czytelniczych i pożywienia lepszej jakości, a w celu zadbania o należyty stan jego zdrowia psychicznego — również możliwości spędzenia 15 minut dziennie na rejestrowanej rozmowie z autoryzowanym pracownikiem Placówki Terenowej 131 poprzez interkom.

RPC-PL-016, oprócz ww. cech, dotknięty jest dwiema znacznymi anomaliami. Pierwsza z nich ulega aktywacji w chwili znalezienia się obiektu w stanie zabezpieczenia. Za stan ten uznaje się fizyczne uniemożliwienie obiektowi opuszczenia przechowalni i placówki, w której się znajduje, lub groźbę zastosowania tego uniemożliwienia. W razie aktywacji anomalii RPC-PL-016 ulega natychmiastowemu przemieszczeniu przestrzennemu do najwyraźniej losowo wybranego, ale bezpiecznego miejsca na świecie. Innymi słowy, obiekt nie może istnieć w stanie zabezpieczenia w rozumieniu ww. warunków.

RPC-PL-016 nie wykazuje pierwszej właściwości anomalnej, jeżeli sam doprowadzi do powstania ww. fizycznej przeszkody, którą może cofnąć, a nadto jest w stanie opuścić przechowalnię i ekspozyturę inną drogą. Projektem przechowalni czyniącej zadość tymże wymogom jest zamek ontologiczny opracowany przez por. Radosława Szałkowskiego w roku 1926.

W toku historii przechowywania obiektu przez Autorytet ustalono, że nie jest możliwe usuwanie jego wspomnień, a w razie wprowadzenia go w stan fizjologicznej niezdolności do opuszczenia przechowalni i placówki na okres dłuższy niż ok. 60 minut lub częściej niż raz na ok. 7 dni — zachowuje się tak, jak w przypadku zastosowania fizycznej przeszkody. Na podstawie tego wysunięto hipotezę, iż możliwość wykorzystania tej anomalii przez obiekt jest niezależna od jego świadomej decyzji, chociaż nie wykluczono, iż świadoma decyzja również może doprowadzić do zaobserwowania omawianej anomalii.

Druga znaczna anomalii polega na tym, że w drodze bezpośredniego kontaktu kinestetycznego ze skórą innej osoby RPC-PL-016 może zdecydować, by na okres nie dłuższy niż ok. 20 minut przejąć tożsamość tamtej osoby. Po 20 minutach (acz obiekt może świadomie skrócić ten czas) pokrzywdzony odzyskuje tożsamość. W okresie ucieczek spod pieczy Autorytetu wielokrotnie dokonano odzyskania osoby, której tożsamość przejął czasowo obiekt. Jednakże zastosowanie ██ chipów umieszczonych chirurgicznie w miejscach ciała obiektowi nieznanych umożliwia od roku 1990 względnie łatwe namierzanie faktycznej lokalizacji RPC-PL-016. Ze względu na zastosowanie wysoce zaawansowanych środków powodujących ukrycie ran pooperacyjnych obiekt ma powodów, by przypuszczać, iż w ogóle jakakolwiek operacja chirurgiczna została na nim przeprowadzona.

W niektórych przypadkach, szczególnie w okresie do 1926-1958, tj. gdy obiekt wykazywał nadzwyczajną agresję oraz zupełną niekomunikatywność, większość osób, których tożsamość odebrał, doznawała zgonów spowodowanych zatrzymaniem akcji serca, co wywierało czasowy efekt w przekonaniu osób obiekt ścigających, iż uległ on neutralizacji. Nie wpływało to jednak na okres 20 minut, przez który RPC-PL-016 może posługiwać się cudzą tożsamością. Nie wykluczono też, iż zdolność do zatrzymania akcji serca pokrzywdzonego wciąż pozostaje w gestii obiektu. Niemniej od 1963 roku nie odnotowano żadnych zgonów osób, którym obiekt odebrał tożsamość podczas podejmowania prób ucieczki przed Autorytetem.

Pomimo względnie przyjaznego obecnego nastawienia RPC-PL-016 do Autorytetu w dniu 24 września 2020 r. w protokole z codziennej rozmowy z obiektem odnotowano z następującą wymianę słów. Podkreślić należy, iż podczas kolejnych rozmów obiekt udawał, że nie pamięta, o czym mówił w trakcie tamtej konwersacji.

Dodatek I: Projekt Anoptikon 1925.

Dodatek II: Zawartość koperty por. Radosława Szałkowskiego.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.