RPC-PL-018

Rozmowy niekontrolowane

tagnone

3.8 (6)

3.8 (6)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-018

Ryzyko przechowalnicze: Gamma

Poziom zagrożenia: Biały (-EX)
h-grouped.webp zagrożenie grupowe h-organic.webp zagrożenie organiczne

Protokoły przechowalnicze: Każda z instancji RPC-PL-018 powinna zostać w trybie niezwłocznym sparowana, przez co rozumie się zidentyfikowanie instancji nadawczo-odbiorczej, która dokonuje nieprzerwanej transmisji oraz odbioru dźwięków z drugą instancją. W razie niemożności sparowania instancji należy rozpocząć procedurę lokalizowania nieodkrytego osobnika RPC-PL-018.

Wszystkie pozyskane instancje RPC-PL-018 powinny być przechowywane w pomieszczeniach dźwiękoszczelnych. Bez znaczenia jest to, czy wiele instancji przechowywanych jest w jednym pomieszczeniu, czy osobno. Obowiązuje zakaz prowadzenia komunikacji werbalnej w przedmiocie informacji utajnionych na poziomie 1. lub wyższym w odległości do 30 metrów od instancji, bez względu na to, czy rozmowy tego typu mają miejsce w innym pomieszczeniu oraz czy dotyczą samych instancji RPC-PL-018.

Procedura lokalizowania nieodkrytego osobnika RPC-PL-018 powinna zostać wykonana z użyciem dwóch instancji RPC-PL-018, nazywanych dalej A i B. Pierwszy etap procedury polega na zapewnieniu całkowitego unieruchomienia instancji B. Podczas etapu drugiego instancja A jest oddalana od instancji B w linii prostej, w domniemanym kierunku prowadzącym do instancji nieodkrytej. Etap trzeci rozpoczyna się, gdy instancja A przestaje odbierać dźwięki od instancji B. Z wykorzystaniem satelitów geostacjonarnych dokonuje się obliczenia obwodu okręgu o środku będącym lokalizacją instancji A i promieniu będącym odległością instancji A od B. Ze względów ostrożności pomiarowej obwód przeistacza się w pierścień o szerokości 10 metrów, którego środkiem biegnie ww. obwód. Podczas realizacji etapu piątego wyznaczony zespół ds. pozyskań dokonuje przeczesania pola obliczonego pierścienia celem odnalezienia poszukiwanego osobnika RPC-PL-018.

Powyższe zastosowanie ma do chwili uznania przez Autorytet, iż wiedza o RPC-PL-018 może zostać udostępniona sferze publicznej, albowiem nie jest wskaźnikiem istnienia świata anomalii.

Opis: RPC-PL-018 obejmuje wszystkie zabezpieczone przez Autorytet instancje gatunku roślin identycznego pod względem morfologicznym oraz fizjologicznym z lotosem żółtym (Nelumbo lutea) z wyjątkiem dwóch odróżników: intensywnej pomarańczowej barwy kwiatów1 oraz omówionej niżej właściwości łączącej osobniki gatunku w sposób, który w chwili obecnej wymusza traktowanie konkretnych instancji tego gatunku jak obiekty anomalne.

Właściwość anomalna osobników RPC-PL-018 polega na tym, iż najbliższe sobie osobniki przesyłają między sobą nieprzerwanie dźwięki z promienia do ok. 29,43 metrów, o natężeniu dźwięku co najmniej 20 dB, aczkolwiek sporadycznie odnotowuje się również przesył dźwięków o mniejszym natężeniu (nawet do ok. 15 dB). Ze względów ułatwień pomiarowych oraz bezpieczeństwa za strefę przekazu należy uznać pole kołowe o promieniu 30 metrów od instancji. Dźwięki te przesyłane są nieznaną drogą do najbliższego innego osobnika lotosu pomarańczowego i przez niego emitowane z szypułek z pierwotnym natężeniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż RPC-PL-018 nie przesyłają z powrotem tych dźwięków, które zostały do nich przetransmitowane z innej instancji. Ponadto określono, iż zastosowanie materiałów dźwiękoszczelnych między instancją nadawczą a źródłem dźwięku znajdującym się w ww. polu pozwala na zapobieżenie transmisji tychże dźwięków.

Dotąd nie ustalono biologicznej podstawy anomalnego przesyłu dźwięków. Podejrzenia, iż osobniki RPC-PL-018 zostały stworzone sztucznie, zostały wykluczone w drodze wielokrotnie przeprowadzanych badań osobników. Nie istnieją żadne prognozy statystyczne mogące oszacować liczbę osobników RPC-PL-018 na świecie, aczkolwiek dotąd w naturalnych habitatach lotosu żółtego odnaleziono łącznie dziewięć instancji obiektu, z czym wiadomo o istnieniu jeszcze dwóch nieodnalezionych. Pierwszą instancję pozyskano z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 1 lipca 2017 roku, zapobiegając uruchomieniu projektu badawczego narażającego świat anomalii na globalną dekonspirację.

Log wniosków: Pozycje wybrane ze względu na istotność3.
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.