RPC-PL-022

Zapisać stan gry?

tagnone

5 (4)

5 (4)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-022

Ryzyko przechowalnicze: Beta (-UT)

Poziom zagrożenia: Biały
h-contact.webp zagrożenie kinestetyczne h-replicating.webp zagrożenie replikacyjne

Protokoły przechowalnicze: Wzbronione jest podejmowanie wszelkich czynności powodujących replikację RPC-PL-022, w szczególności uszkadzania lub usiłowania przeniesienia obiektu. W razie odnotowania powielenia się urządzenia należy niezwłocznie ogłosić kryzys przechowalniczy oraz rozpocząć poszukiwania i zabezpieczanie instancji we wszystkich miastach stołecznych z listy wskazanej w Suplemencie C, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych lokalizacji instancji powielonych, a w razie nieużyteczności tych danych — nagrań z miejskich monitoringów wizyjnych.

W przypadku odnotowania nowej instancji SG należy dokonać jej zatrzymania i umieszczenia w Populacji SG do czasu określenia trybu dalszego postępowania z desygnatami tego typu. Za instancje SG w rozumieniu tej dyrektywy nie należy uznawać osób, które odbyły Procedurę SG w ramach Projektu „Hydra”.

Populacja SG powinna być zakwaterowana w pomieszczeniach odosobnionych, w warunkach zabezpieczających życie i zdrowie jej desygnatów, a także zapewniających im swobodę zaspokajania potrzeb fizjologicznych. Desygnaty Populacji SG nie powinny się ze sobą kontaktować, żeby nie doszło między nimi do wymiany informacji mogących wywołać wybuch paniki. W celu ochrony ich zdrowia psychicznego należy zapewnić im dostęp do zawnioskowanych środków spełniających wymagania bezpieczeństwa i nieprzekraczających pod względem wartości pieniężnej 50 eurodolarów na miesiąc. Dodatkowo desygnatom umożliwić należy rozmowę z osobą do tego wyznaczoną, w maksymalnym łącznym wymiarze 1 godziny konwersacji na tydzień.

W razie odnotowania zgonu desygnatu należy odebrać go z lokacji RPC-PL-022 i na nowo włączyć w Populację SG.

przycisk.webp

Fotografia RPC-PL-022 wykonana przez dr. Adama Białeckiego, młodszego badacza ZEA.

Opis: RPC-PL-022 to znajdujące się przy ulicy Thorsgade ██, w Kopenhadze, w Danii, urządzenie marki ████████ modelu ██-█████-█████-█ zamówionego w liczbie 800 egzemplarzy, w roku 2016, w ramach przetargu przez Urząd Miasta Kopenhagi od przedsiębiorstwa ████████, służące do sygnalizowania obecności pieszego na przejściu systemowi kontrolującemu światła drogowe. Przeprowadzone dochodzenie nie wykazało żadnych odstępstw od normy względem innych egzemplarzy tego modelu ani podejrzanych aspektów działalności ww. przedsiębiorstwa.

Obiekt od zwykłych odpowiedników tego urządzenia odróżnia się w zakresie formy zawartością informacyjną, która zawsze wyświetlana jest w natywnym języku osoby znajdującej się najbliżej. Różnice polegają na tym, iż na głównym ekranie, zamiast informacji: „ABY PRZEJŚĆ, NACIŚNIJ PRZYCISK PONIŻEJ”, znajduje się monit o treści: „ZAPISZ STAN GRY”, a niżej, zamiast „PROSZĘ CZEKAĆ” albo „PROSZĘ PRZEJŚĆ”, napisane jest albo nic, albo „ZAPISYWANIE” albo „ZAPISANO” — w zależności od stadium zjawiska opisanego niżej. Na dolnej części ekranu natomiast, zamiast ikony przedstawiającej osobę stojącą na przejściu albo przechodzącą przez ulicę, widnieje napis: „Skoczyłeś (-łaś) z 30. piętra wieżowca?”, a niżej — pole przedzielone białą linią pionową na część lewą i prawą. Na części lewej uwidoczniony jest tekst: „Zanim wyświetlił się napis ZAPISANO?”, niżej czerwona ikona przedstawiająca twarz osoby martwej, a pod nią czerwony napis: „le dead”. Na części prawej widać tekst: „Po wyświetleniu się napisu ZAPISANO?”, niżej zieloną ikona przedstawiająca radosną twarz, a pod nią zielony napis: „le immortal ultra boss”.

Wciśnięcie przycisku sygnalizującego przez żywego człowieka powoduje, iż na około 22 sekundy wyświetlony zostaje tekst „ZAPISYWANIE”, a następnie na około 5 sekund — „ZAPISANO”. Ponadto w chwili zgonu1 denat ulega odtworzeniu w stanie żywym w pobliżu obiektu, z zasobami pamięci odpowiednimi do posiadanych w chwili pełnej aktywacji urządzenia. Osoba taka uzyskuje status instancji SG (od ang. Saved Game). Kolejne wciśnięcie przycisku powoduje nadpisanie zapisu. Dotąd nie określono sposobu na cofnięcie skutków pełnej aktywacji obiektu przez daną osobę.

Aby uniknąć zdarzeń pokroju Wypadku 022-ZEFI — szczegóły w Suplemencie C — Autorytet w porozumieniu z władzami miasta zbudował w pobliżu przełącznik działający zgodnie z funkcjonalnością fabryczną, zamykając dostęp osób nieupoważnionych do RPC-PL-022, a także wdrożył zakaz uszkadzania i usiłowania przeniesienia obiektu.

Ponadto wskazać należy, iż prowadzony jest Projekt „Hydra”, którego zadaniem jest przygotowanie RPC-PL-022 w zakresie użytkowym do wykorzystania przez najważniejszych, wyrażających świadomą zgodę związanych z tym konsekwencji pracowników Autorytetu. Projekt obecnie skupia się aktualnie głównie na opracowaniu sposobu unieważnienia konsekwencji pełnego aktywowania RPC-PL-022, żeby umożliwić ww. pracownikom w każdej chwili również rezygnację z podlegania odnowieniu przez powiązane z obiektem zjawisko anomalne.

Suplement A: Pozyskanie.

Suplement B: Log testów.

Suplement C: Wypadek 022-ZEFI.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.