RPC-PL-026

Pozory mylą

tagnone

4.8 (5)

4.8 (5)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-026

Ryzyko przechowalnicze: Beta

Poziom zagrożenia: Żółty
h-aggression.webp zagrożenie agresją h-grouped.webp zagrożenie grupowe h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-aquatic.webp zagrożenie wodne

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-026 zabezpieczony jest w przechowalni A-248-39897, w Placówce Transwymiarowej 10. Wzbrania się podejmowania wszelkich prób przenoszenia obiektu lub dokonywania z nim interakcji w trybie innym niż uprzednio zatwierdzone i określone zakresowo ekspedycje badawcze, dyplomatyczne albo badawczo-dyplomatyczne.

Zgoda na przeprowadzenie ekspedycji nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wejście na obszar RPC-PL-026 znany jako Ziemia Niczyja ani z zezwoleniem na nawiązanie kontaktu z RPC-PL-026-A lub -B; czynności te wymagają osobnych i wyraźnych autoryzacji starszego badacza odpowiadającego za obiekt bądź głównego badacza Placówki Transwymiarowej 10. Możliwości interakcji ze światem RPC-PL-026 przez członków autoryzowanych ekspedycji nie mogą wykraczać poza formułę operacji zatwierdzoną przez starszego badacza, chyba że ze względu życie członków wypraw lub dobro Autorytetu, obejmujące również charakter relacji organizacji z cywilizacją zamieszkującą RPC-PL-026, bezwarunkowo wymaga niezwłocznego podjęcia czynności nadprogramowych.

Członkowie każdej ekspedycji są z urzędu autoryzowani do zatrzymania siłą por. Xaviera Candelli w razie jego napotkania i sprowadzenia go pod pieczę Autorytetu w celu przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego pod zarzutem podjęcia czynności nieautoryzowanej narażającej Autorytet na trwałe szkody, a także w celu uzupełnienia wiedzy organizacji w zakresie piątej ekspedycji.

Opis: RPC-PL-026 to w większości zalesiona alternatywna rzeczywistość połączona z przechowalnią A-248-39897 w Placówce Transwymiarowej 10, w pobliżu Berlina. Połączenie owo polega na stałym przeistoczeniu części ścian, sufitu i podłoża RPC-PL-026 w litą skałę otaczającą wyjście z jaskini w regionie RPC-PL-026, który zamieszkująca rzeczywistość cywilizacja nazywa Zachodnią Marchią.

yousexything2.webp

Mapa RPC-PL-026 stworzona na podstawie szkiców ppor. Eduardo Altamirano.

RPC-PL-026 to wyspa o polu ok. 182 km2, otoczona najprawdopodobniej nieskończonym oceanem dziegciu, uniemożliwiającym podróże poza wyspę środkiem innym niż statek powietrzny. Na marginesie warto dodać, iż mimo poddania eksploracji obszaru w promieniu do 1200 km od wyspy z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających nie stwierdzono, by w RPC-PL-026 istniały jakiekolwiek inne lądy. Ponadto podjęto szereg prób umieszczenia statku na niższej orbicie okołoplanetarnej celem ustalenia, czy wyspa znajduje się albo znajdowała się kiedykolwiek na Ziemi, a jeżeli tak — to w jakim okresie geologicznym. Ocena się nie powiodła, albowiem nie wydaje się, jakoby możliwe było opuszczenie atmosfery planety. Notabene, większość flory zamieszkującej RPC-PL-026 odpowiada współczesnemu stanowi biosfery ziemskiej, choć biologowie nie są w stanie zidentyfikować poszczególnych gatunków roślin ani grzybów, a atmosfera pod względem składu jest identyczna z ziemską. Obecnie trwają próby zmapowania planety, choć z ww. względów dotąd były one bezowocne.

RPC-PL-026 podzielony jest na pięć częściowo niezależnych terytoriów.

Nazwa Monarcha Stolica Opis
Zachodnia Marchia Król Tenarius Towa Tropikalny, środkowo-zachodni rejon wyspy, w większości pokryty gęstą dżunglą, a na północy kilkoma pagórkami.
Królestwo Pierwszego Tronu Królowa Sabiria Mornal Umiarkowana pogodowo, północna część wyspy, w większości pokryta łąkami i lasami liściastymi. Na południowym zachodzie znajdują się pola uprawne nieznanego gatunku o łącznej powierzchni ok. 1400 ha.
Stepy Alhalskie Król Semvin Eanas Suchy, środkowo-wschodni rejon wyspy, częściowo pustynny.
Bastion Neurry Królowa Neurra Neurrir Chłodna i wilgotna, południowo-zachodnia część wyspy, w większości pokryta lasami mieszanymi, a na wschodnie bagnami.
Ziemia Niczyja Opuszczony rejon południowo-wschodni wyspy, w przeważającej części bagienny i zwykle ciężko zachmurzony. Odgrodzony od terytoriów północnych nienazwanym łańcuchem górskim.

Cywilizacja RPC-PL-026 składa się z istot zbudowanych ze skarpetek bawełnianych. O ile większość tej populacji nie jest w stanie komunikować się werbalnie, a jedynie z wykorzystaniem języka gestów, ci, którzy pełnią funkcje monarchów, wykazują niebywałe zdolności językowe, czego przykładem jest właśnie ich możność swobodnej i biegłej lingwistycznie komunikacji werbalnej z pracownikami Autorytetu mimo uprzedniej nieznajomości ich języków.

Pod względem ustrojowym RPC-PL-026 przypomina monarchię despotyczną i teokratyczną. Władza nad wyspą sprawowana jest, według prawa wyspy, przez byt znany jako RPC-PL-026-A, deklarujący, iż jest bogiem tamtego świata. Jednakże RPC-PL-026-A od pewnego czasu nie jest w stanie sprawować faktycznych rządów nad RPC-PL-026. W jego imieniu władzę nad czterema regionami administracyjnymi RPC-PL-026 wykonuje dwóch królów oraz dwie królowe — instancje RPC-PL-026-C. Władza sprawowana przez monarchów na powierzonych im terytoriach jest absolutna i, wydaje się, że na ogół — podporządkowana woli RPC-PL-026-A. Relacje polityczne między regionami pozbawione są konfliktowości, aczkolwiek sami monarchowie mają różne, nie zawsze schlebiające opinie na temat tak pozostałych władców, jak i RPC-PL-026-A.

RPC-PL-026 został wykryty podczas rutynowego przeglądu architektonicznego niezagospodarowanych przechowalni w Placówce Transwymiarowej 10, w dniu 6 września 2021 roku, o godzinie 10:48. Potwierdzono, iż jego przechowalnia definitywnie była pusta jeszcze w dniu 3 września, o godzinie 21:50. Nie zgromadzono żadnego materiału dowodowego, który umożliwiłby ustalenie pochodzenia obiektu i sposobu, w jaki znalazł się we wspomnianej przechowalni. Po wykryciu RPC-PL-026 niezwłocznie objęto go formalnym planem przechowalniczym Autorytetu i przeprowadzono na nim szereg badań wstępnych. Zaczęto od eksploracji świata z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz łazików, a następnie zadysponowano pierwsze ekspedycje badawczo-dyplomatyczne celem nawiązania kontaktu z cywilizacją RPC-PL-026.

Dodatek A: Typologia bytów zaobserwowanych w RPC-PL-026.

Dodatek B: Ekspedycje.

Dodatek C: Przesłuchanie por. Xaviera Candelli.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.