RPC-PL-028

Zepsuty Internet

tagnone

4 (4)

4 (4)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-028

Ryzyko przechowalnicze: Omega

Poziom zagrożenia: Żółty
h-memory-alteration.webp zagrożenie mnemoniczne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością
pakiet.webp

Jeden z przechwyconych pakietów pojemnościowych wysyłanych przez RPC-PL-028.

Protokoły przechowalnicze: Czynności protokolarne obecnie pozostają nieskonkretyzowane1. Funkcjonariusze operacyjni Wydziału Walki Elektronicznej CWA prowadzą regularną działalność rozpoznawczą w postaci przesłuchiwania pracowników dostawców Internetu oraz osób trzecich wystawionych na oddziaływanie obiektu.

Oceniono, iż RPC-PL-028 stwarza nadzwyczajne zagrożenie dla egzystencji Autorytetu, jako że w niedopuszczalnym stopniu naraża organizację na całkowitą dekonspirację jej działalności poprzez udostępnianie dotyczących niej informacji jawnych i niejawnych cywilom. Pracownicy Autorytetu, którzy doświadczyli manifestacji RPC-PL-028, obowiązani są niezwłocznie zgłosić takie zdarzenie dowolnemu funkcjonariuszowi Wydziału Walki Elektronicznej CWA, a w ostateczności — dowolnemu funkcjonariuszowi Centralnego Wywiadu Autorytetu.

Priorytetowym zadaniem Autorytetu i organizacji oraz agencji sprzymierzonych jest obecnie odnalezienie lub oszacowanie lokalizacji RPC-PL-028 i ustalenie tożsamości podmiotu stojącego za sabotażem. W świetle Wypadku 028-B wzbronione jest dokonywania kasacji wspomnień osób wystawionych na oddziaływanie obiektu, z użyciem środków psychofarmakologicznych. W zamian do czynności tej wykorzystywać należy środki antymemetyczne.

Rozpoznanie: Pierwsza obserwacja aktywności obiektu miejsce miała w dniu 7 czerwca 1995 roku, w [UKRYTO], w Polsce. Doktor ███████, podczas rozmowy z synem Grzegorzem, dowiedział się, iż ten odwiedził witrynę internetową Autorytetu. Oświadczenie owo zaskoczyło badacza, albowiem dostęp do bazy danych organizacji posiada jedynie personel z odpowiednim poświadczeniem bezpieczeństwa oraz autoryzacją instrumentalną. Gdy syn pokazał badaczowi witrynę, ten stwierdził, iż faktycznie należy ona do Autorytetu i pozwala na swobodny dostęp do dokumentów o każdej klauzuli tajności, nie weryfikując tożsamości ani uprawnień internauty. Doktor ███████ niezwłocznie powiadomił o fakcie funkcjonariuszy Wydziału Walki Elektronicznej CWA, w czego następstwie jego synowi zaaplikowano preparat amnezyjny klasy A-2. Jednakże po dwóch dniach znaleziono zwłoki syna badacza. W trakcie diagnostyki pośmiertnej ustalono, iż denat doznał śmierci na skutek zanurzenia całego ciała, oprócz głowy, w kwasie trifluorometanosulfonowym. Nie dopatrzono się związku przyczynowego śmierci Grzegorza ███████ z jego interakcją z obiektem, a jedynie korelację. Uwaga! W wyniku Wypadku 028-B powiązano zdarzenie z aktywnością RPC-PL-028.

Po upływie miesiąca Autorytet otrzymał raporty na temat zaobserwowania zjawiska egzystencji niezabezpieczonej witryny internetowej organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Rosji, Francji oraz Chin. W następstwie RPC-PL-028 nadano klasę Omega-Biały i skierowano obiekt do Pionu Specjalnego, gdzie bezskutecznie usiłowano poddać go neutralizacji, translokacji oraz likwidacji przez ponad cztery miesiące. Ze względu na niemożliwość przeniesienia obiektu na Zaplecze, zaprzestano stosowania rozwiązań szczególnych i zwrócono obiekt do programu badawczo-przechowalniczego.

W roku 1996 dr H. K. L. Hua sporządził obszerną dokumentację mającą wzmocnić hipotezę, iż RPC-PL-028 istniał na długo przed uruchomieniem najwcześniejszej wersji Internetu, który najprawdopodobniej stworzony został przez ten sam podmiot celem odwrócenia uwagi od jego rzeczywistych zamiarów.

W roku 1997 przeprowadzono międzyplacówkowy szereg testów na RPC-PL-028 z udziałem tysiąca pracowników typu CSD. Testerom wydano komputery podłączone do odizolowanej sieci wewnętrznej. Obiekt dokonał manifestacji w jednym z komputerów, natychmiast informując testera o jego losie, co doprowadziło do konieczności poddania go niezwłocznej przedwczesnej terminacji. Pomimo zabezpieczenia komputera RPC-PL-028 niedługo po powyższym zakończył manifestację. Wywnioskowano, iż podmiot nie tylko posiada świadomość, ale jest również w stanie nawiązywać połączenia z komputerami nieposiadającymi dostępu do Internetu.

website.webp

U góry widok strony głównej wewnętrznej witryny Autorytetu (widoczny również dla osób mających styczność z manifestacją RPC-PL-028). Poniżej widok, jaki po próbie połączenia się z witryną obserwują użytkownicy Internetu klasycznego.

Opis: RPC-PL-028 to najprawdopodobniej symulacja Internetu, albowiem posiada ona wszelkie jego cechy i zapewnia dostęp do jego kompletnej funkcjonalności. Obiekt pochodzi z nieznanego źródła i na zasadzie działania wirusa komputerowego infekuje wybrane jednostki centralne. Infekcja nie dotyczy bezpośrednio podatności związanych z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze, a jego podzespołów. RPC-PL-028 manifestuje się — w sposób bądź to świadomy, bądź kontrolowany — przed wybranymi cywilami, przypuszczalnie dążąc do zdekonspirowania Autorytetu w drodze ujawnienia jego tajemnic osobom do nich niepowołanym. Z uwagi na powyższe RPC-PL-028 uznawany jest za obiekt konspiracyjny2.

W trakcie badań ustalono, iż dążenie do dekonspiracji Autorytetu nie jest jedynym odstępstwem obiektu od działania klasycznego Internetu. RPC-PL-028 wydaje się bowiem komunikować sam ze sobą w drodze zaszyfrowanych, pozornie uszkodzonych plików graficznych (dalej: pakietów pojemnościowych). Stwierdzono, iż pliki te, oprócz przekazywania możliwych komunikatów, służą obiektowi do powiększania swojej przestrzeni wewnętrznej o eksabajty danych, przez co ulega on stałemu, niekontrolowanemu rozrostowi. W następstwie równolegle doskonaleniu podlega sama dokładność symulacji. W braku dowodów wzmacniających hipotezę obecnie nie można jednak wykluczyć, iż pakiety pojemnościowe służą celowi innemu niż komunikacja.

W dniu 12 grudnia 2010 roku Wydział Walki Elektronicznej CWA opublikował listę osób, które zdaniem funkcjonariuszy mogły paść ofiarą manifestacji RPC-PL-028, a następnie wykorzystać zdobyte informacje celem uzyskania korzyści osobistych. Na liście znaleźli się, między innymi:

  • Bill Gates,
  • Usama ibn Ladin,
  • Timothy Berners-Lee,
  • Nikola Tesla,
  • Władimir Władimirowicz Putin,
  • Stephen Hawking oraz
  • Michaił Bułhakow.

Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji dokumentu, prosimy wypełnić formularz PL-028/827/C11 i opatrzyć kwalifikowanym podpisem biometrycznym, a następnie przesłać do najbliższego biura Wydziału Walki Elektronicznej CWA.

Dodatek: Wypadek 028-B.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku w trakcie obserwacji wymiany obiektów anomalnych pomiędzy OŚA-3848 i OŚA-2487, dokonano zaobserwowania Grzegorza ███████ w charakterze mediatora reprezentującego nieznaną organizację świata anomalii, której dotąd nadano wówczas identyfikator OŚA-6706. Jeden z agentów Wydziału Interwencyjnego CWA dokonał pobrania próbki DNA od mężczyzny, w czego następstwie laboratorium potwierdziło, iż rzeczywiście zaobserwowana osoba jest mężczyzną, który miał zostać zamordowany w roku 1995. Operację przechwycenia obiektów anomalnych będących przedmiotem nielegalnego obrotu handlowego zaniechano na rzecz wyśledzenia Grzegorza ███████, na mocy rozkazu dowódcy operacyjnego. Nowego celu operacyjnego jednak nie udźwignięto, albowiem mężczyzna znikł z oczu śledzących go agentów, jak gdyby został do tego wyszkolony. Doktora ███████ postanowiono nie informować o odnalezieniu jego syna na czas dwuletniej kontroli operacyjnej. Po tym okresie ustalono, iż mężczyzna nie jest świadom tego, że jego syn żyje.

W ramach rekonstrukcji zdarzeń postanowiono przeprowadzić eksperyment polegający na powtórzeniu czynności zastosowanych na Grzegorzu ███████. W dniu 27 kwietnia 2012 roku wystawiono na oddziaływanie obiektu grupę CSD, z których jeden nawiązał kontakt z RPC-PL-028. CSD-1800 zgodnie z oczekiwaniami przez dziesięć minut poruszał się po anomalnie dostępnej witrynie internetowej Autorytetu, co jakiś czas skupiając się na co bardziej interesujących go informacjach. Po upływie doby dokonano podania mu preparatu amnezyjnego A-2, po czym rozpoczęto jego dyskretną obserwację z użyciem niewidocznych gołym okiem urządzeń wykorzystywanych przez CWA do rejestrowania nagrań audiowizualnych.

Po upływie dwóch godzin od podania preparatu CSD-1800 złapał się za głowę i doznał histerii, krzycząc zapytania do samego siebie typu „Skąd ja to wiem?!”, „Jak dużo przeoczyłem?!” czy „Kim jesteście?!”. Po otworzeniu drzwi celi przez funkcjonariuszy ochrony CSD-1800 niemal niezwłocznie doznał zgonu z powodu █████████ ██████████ █ ███████████████ ███████████ █████ █████, co uniemożliwiło podjęcie skutecznych czynności ratunkowych. W celi CSD-1800 znaleziono wydrapany przez niego paznokciem na ścianie napis: „Nie wolno mi o tym zapomnieć”, a poniżej „Koalicja Jednostek Przyszłościowych”. W następstwie zdarzenia obiektowi nadano klasę Omega-Żółty.

Według obecnie przeważającej wśród badaczy hipotezy nieznana OŚA wykorzystuje RPC-PL-028 do bezprawnego i szkodliwego dla Autorytetu ujawniania jego egzystencji oraz informacji o działalności operacyjnej osobom do tego nieuprawnionym. Jednocześnie OŚA ta prowadzi nabór osób, które sprzeciwione są (lub mogą być, po ich przekonaniu) z różnych przyczyn Autorytetowi. Nabór najprawdopodobniej realizowany jest poprzez implantację uśpionych środków stwarzających zagrożenie poznawcze, aktywowanych w drodze reakcji chemicznych wywoływanych iniekcją psychofarmakologicznych preparatów amnezyjnych. Śmierć CSD-1800 uniemożliwiła przesłuchanie testera w przedmiocie ujawnionych w jego mózgu informacji po aplikacji preparatu amnezyjnego, tym samym zabezpieczając interesy tamtej organizacji. Z kolei śmierć Grzegorza ███████, można wydedukować, została upozorowana w celu przejęcia go przez omawianą OŚA, dzięki czemu Autorytet porzucił obserwację denata, umożliwiając omawianej OŚA przejęcie nad nim kontroli w celach, które nie zostały jeszcze poznane.

Ustalono, iż środki antymemetyczne nie powodują aktywacji zagrożenia poznawczego związanego z obiektem. Obecnie prowadzone jest śledztwo w przedmiocie tego, czym jest Koalicja Jednostek Przyszłościowych, jakie są jej zamiary i jaki jest jej związek z RPC-PL-028, W grudniu 2014 roku stwierdzono, iż osoby, którym wykasowano wspomnienia odnoszące się do interakcji z RPC-PL-028, z wykorzystaniem preparatów psychofarmakologicznych, w większości uznane zostały do 2-3 miesięcy za zaginione, a pozostałe zmarły.

W dniu 10 marca 2015 roku dr. ███████ poinformowano o odnalezieniu jego syna. Badacz wątpi w rzetelność wyników badań laboratoryjnych, twierdząc, iż gdyby jego syn żył, to by się z nim skontaktował, czy „Mieliśmy świetny kontakt. █████ nie porzuciłby tego ot tak”. Ekshumowano zwłoki osoby pochowanej w miejscu syna doktora i potwierdzono, że właściwy im materiał genetyczny nie odpowiada genomom rodziców mężczyzny.O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.