Administracja Witryny

Administracja
Witryny

Członkowie Administracji Witryny (CAW)

Administratorzy

SharhaSharhaGłówny Administrator Kontakt

Założyciel SCP-PL i RPC-PL. Obecnie pełni obowiązki Głównego Administratora w zastępstwie za Samuela B.

JakisPorusJakisPorusadministrator Kontakt

Użytkownik „nowszego” przepływu. Jest otwarty na wszelkie pytania związane z witryną, więc śmiało możesz do niego napisać z twoimi kłopotami.

Przedstawiciele Społeczności (PS)

Big PandaBig Pandaspecjalista ds. kanonu Kontakt

Czwarty najstarszy użytkownik Autorytetu, znany z aktywności w zakresie oceny koncepcji i krytyki szkiców, korzystając z bogatego doświadczenia scenariopisarskiego. Big Panda, jako PS, będzie odtąd dbał również o kompatybilność powstających prac z dotychczasowymi ustaleniami kanonu polskiego.

Administracja Witryny to zespół osób, które w ramach społeczności RPC-PL wykonują zadania administracyjne — takie jak zarządzanie ustawieniami i polityką Witryny, regulacja przepływu użytkowników czy egzekwowanie dyscypliny — oraz moderacyjne — takie jak utrzymywanie technicznego porządku w Witrynie czy wspieranie sprzyjającej owocnej twórczości atmosferę w naszej Społeczności. Mimo że nasza Witryna ograniczona jest do niniejszej strony internetowej, to nasza Społeczność obejmuje również serwerze Discord oraz fanpage'u na Facebooku.

Struktura Administracji Witryny

Poniższy schemat przedstawia strukturę Administracji Witryny według rang i statusów.

Pierwsza ranga

Moderator forum

Osobie pełniącej tę funkcję powierza się utrzymywanie porządku technicznego i komunikacyjnego na naszym forum dyskusyjnym oraz na podstronach dyskusyjnych (posiada ją większość artykułów umieszczonych na naszej Witrynie, np. RPC-003. Naczelnym zadaniem moderatora forum jest dbanie o sprzyjającą kreatywności atmosferę w zakresie komunikacji Społeczności.

Moderator strony

Zakres obowiązków moderatora strony również obejmuje utrzymywanie porządku technicznego i komunikacyjnego, aczkolwiek nie na łamach forum dyskusyjnego ani na podstronach dyskusyjnych, a na pozostałych podstronach Witryny. Wiodącym wyznacznikiem działań moderatora strony jest dbałość o zgodność publikowanych tu treści z obowiązującymi w Witrynie zasadami i praktyką.

Druga ranga — moderator globalny

Osoby o tym statusie pełnią funkcję łączącą zakres odpowiedzialności moderatora strony i moderatora forum. Co do zasady, moderatorzy globalni sprawują także bezpośrednią opiekę oraz nadzór nad moderatorami strony i moderatorami forum. Ponadto mogą oni wykonywać zadania specjalne (tzw. moderatorzy funkcyjni). Moderator globalny w swoich codziennych zadaniach kieruje się wolą kształtowania należytych standardów działania wśród moderatorów pierwszej rangi administracyjnej, również poprzez dawanie dobrego przykładu i nadzór. Podczas prowadzenia naboru na moderatora forum lub moderatora strony przydaje się szczególne znaczenie opinii moderatora globalnego co do sylwetek kandydatów na pierwszą rangę administracyjną.

Trzecia ranga — administrator

Administrator zajmuje się prowadzeniem procedury dyscyplinującej i wykonywaniem kar w ramach niej wymierzonych, zarządzaniem ustawieniami i polityką Witryny, rozpatrywaniem aplikacji, a także prowadzeniem naboru do Administracji Witryny. Podobnie, jak moderator globalny, który — co do zasady — opiekuje się i nadzoruje działania porządkowe moderatorów pierwszej rangi, administrator sprawuje bezpośrednią opiekę nad moderatorami globalnymi, a także pośrednią — nad moderatorami strony i moderatorami forum, chyba że konieczność wykonania bezpośredniego nadzoru jest podyktowana szczególnymi okolicznościami, jak nieaktywność moderatora drugiej rangi. Administrator również może być funkcyjny.

Czwarta ranga — Główny Administrator

Główny Administrator wykonuje zadania administratora, oprócz prowadzenia procedury dyscyplinującej, a ponadto zajmuje się bezpośrednią opieką i nadzorowaniem działań administratorów, prowadzeniem specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, rozpatrywaniem odwołań w ramach procedury dyscyplinacyjnej i specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, utrzymywaniem domeny oraz Witryny w stanie technicznej sprawności, bezpieczeństwa i aktualności.

Delegacje administracyjne

Społeczność działa również na innych serwisach, gdzie każdy z członków Administracji Witryny posiada odpowiedni status moderacyjny bądź administracyjny, uzależniony od specyfiki danego serwisu. Obecnie utrzymujemy delegaturę na Discordzie oraz na Facebooku.

Egzekwowanie dyscypliny domyślnie ograniczone jest do serwisu, którego naruszenie dotyczy, chyba że:

  • w Witrynie nałożona zostaje kara specjalna — wywiera ona wówczas odpowiedni skutek w obsadzie administracyjnej każdego serwisu — bądź
  • nałożona zostaje kara blokady konta — zablokowane zostają wówczas znane konta zdyscyplinowanego we wszystkich serwisach.

Przedstawiciele Społeczności

Przedstawiciel Społeczności, mimo że nie jest formalnym członkiem Administracji Witryny, stanowi na tyle istotny czynnik w należytym funkcjonowaniu Witryny i Społeczności, że zostaje tu wymieniony. Przedstawiciel Społeczności nie korzysta ze statusu CAW, aczkolwiek zawsze spełnia wymagania formalne bycia CAW, a jego opinia jest dla CAW niezwykle istotna w zakresie powierzonych mu zadań. Funkcja ta jest rozwiązaniem pomyślanym dla osób, które na chwilę obecną z różnych powodów nie chcą statusu CAW, ale mają ochotę wspomagać Społeczność. Przedstawicieli Społeczności w trybie uznaniowym powołuje administrator lub Główny Administrator.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License