Administracja Witryny

Administracja
Witryny

Członkowie Administracji Witryny (CAW)

Administratorzy

JakisPorusJakisPorusgłówny administrator Kontakt

Użytkownik nowszego przepływu na SCP jak i RPC. Stara się nosić pomoc, gdzie tylko może.

Przedstawiciele Społeczności (PS)

Big PandaBig Pandaspecjalista ds. kanonu Kontakt

Czwarty najstarszy użytkownik Autorytetu, znany z aktywności w zakresie oceny koncepcji i krytyki szkiców, korzystając z bogatego doświadczenia scenariopisarskiego. Big Panda, jako PS, będzie odtąd dbał również o kompatybilność powstających prac z dotychczasowymi ustaleniami kanonu polskiego.

Administracja Witryny to zespół osób, które w ramach społeczności RPC-PL wykonują zadania administracyjne — takie jak zarządzanie ustawieniami i polityką Witryny, regulacja przepływu użytkowników czy egzekwowanie dyscypliny — oraz moderacyjne — takie jak utrzymywanie technicznego porządku w Witrynie i wspieranie sprzyjającej owocnej twórczości atmosferę w naszej Społeczności. Mimo że nasza Witryna ograniczona jest do niniejszej strony internetowej, to nasza Społeczność obejmuje również serwerze Discord oraz fanpage'u na Facebooku.

Struktura Administracji Witryny

Poniższy schemat przedstawia strukturę Administracji Witryny według rang i statusów.

Moderator forum

Status „moderatora forum” oznacza, że dany Członek Witryny jest w pierwszej randze administracyjnej. Osobie pełniącej tę funkcję powierza się utrzymywanie porządku technicznego oraz komunikacyjnego na naszym forum dyskusyjnym oraz na podstronach dyskusyjnych (takową posiada większość artykułów umieszczonych na naszej Witrynie, np. RPC-003. Naczelnym zadaniem moderatora forum jest dbanie o sprzyjającą kreatywności atmosferę w Społeczności.

Moderator strony

Status „moderatora strony” również jest jednoznaczny z posiadaniem pierwszej randze administracyjnej; moderatorzy forum i strony działają bowiem na płaszczyźnie horyzontalnej, wzajemnie uzupełniając podstawowe moderacyjne zapotrzebowanie Witryny i Społeczności. Zakres obowiązków moderatora strony również obejmuje utrzymywanie porządku technicznego i komunikacyjnego, aczkolwiek nie na łamach forum dyskusyjnego ani na podstronach dyskusyjnych, a na pozostałych podstronach Witryny. Wiodącym wyznacznikiem działań moderatora strony jest dbałość o zgodność publikowanych tu treści z obowiązującymi w Witrynie zasadami i praktyką.

Moderator globalny

Status „moderatora globalnego” jest jednoznaczny z drugą rangą administracyjną, a zakres obowiązków osoby o tym statusie stanowi fuzję zadań moderatora strony i moderatora forum. Co do zasady, moderatorzy globalni sprawują także bezpośrednią opiekę oraz nadzór nad moderatorami strony i moderatorami forum albo wykonują zadania specjalne (moderatorzy funkcyjni; można ich rozpoznać po tekście „ds.” przy statusie), i to tym w głównej mierze się poświęcają. Moderator globalny w swoich codziennych zadaniach kieruje się wolą kształtowania należytych standardów działania wśród moderatorów pierwszej rangi administracyjnej, również poprzez dawanie dobrego przykładu. Podczas prowadzenia naboru na moderatora forum lub moderatora strony przydaje się szczególne znaczenie opinii moderatora globalnego co do sylwetek kandydatów na pierwszą rangę administracyjną.

Administrator

Status „administratora” oznacza, że dany Członek Witryny jest w trzeciej randze administracyjnej. Administrator zajmuje się prowadzeniem procedury dyscyplinującej i wykonywaniem kar w ramach niej wymierzonych, zarządzaniem ustawieniami i polityką Witryny, rozpatrywaniem aplikacji, a także prowadzeniem naboru do Administracji Witryny. Podobnie, jak moderator globalny, który — co do zasady — opiekuje się i nadzoruje działania porządkowe moderatorów strony i moderatorów forum, administrator sprawuje bezpośrednią opiekę nad moderatorami globalnymi, a także pośrednią — nad moderatorami pierwszej rangi administracyjnej, chyba że konieczność wykonania bezpośredniego nadzoru jest podyktowana szczególnymi okolicznościami. Administrator również może być funkcyjny.

Główny Administrator

Status „Głównego Administratora” jest właściwy Członkowi Witryny w czwartej randze administracyjnej. Główny Administrator wykonuje zadania administratora, oprócz prowadzenia procedury dyscyplinującej, a ponadto zajmuje się bezpośrednią opieką i nadzorowaniem działań administratorów, prowadzeniem specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, rozpatrywaniem odwołań w ramach procedury dyscyplinacyjnej i specjalnej procedury dyscyplinacyjnej, utrzymywaniem domeny oraz Witryny w stanie technicznej sprawności, bezpieczeństwa i aktualności.

Delegacje administracyjne

Społeczność działa również na innych serwisach, gdzie każdy z Członków Administracji Witryny posiada odpowiedni status moderacyjny bądź administracyjny, uzależniony od specyfiki danego serwisu. Za całokształt działalności Administracji Witryny w każdym serwisie odpowiada jedna osoba, którą uznaje się za Członka Administracji Witryny oddelegowanego do zarządzania innym serwisem. Obecnie utrzymujemy delegaturę na Discordzie oraz na Facebooku.

Egzekwowanie dyscypliny domyślnie ograniczone jest do serwisu, którego naruszenie dotyczy, chyba że:

  • w Witrynie nałożona zostaje kara specjalna — wywiera ona wówczas odpowiedni skutek w obsadzie administracyjnej każdego serwisu — bądź
  • nałożona zostaje kara blokady konta — zablokowane zostają wówczas znane konta zdyscyplinowanego we wszystkich serwisach.

Przedstawiciele Społeczności

Przedstawiciel Społeczności, mimo że nie jest formalnym Członkiem Administracji Witryny, stanowi na tyle istotny czynnik w należytym funkcjonowaniu Witryny i Społeczności, że zostaje tu wymieniony. Przedstawiciel Społeczności nie korzysta ze statusu CAW, aczkolwiek zawsze spełnia wymagania formalne bycia CAW, a jego opinia jest dla CAW niezwykle istotna w zakresie powierzonych mu zadań. Funkcja ta jest rozwiązaniem pomyślanym dla osób, które na chwilę obecną z różnych powodów nie chcą statusu CAW, ale mają ochotę wspomagać Społeczność. Przedstawicieli Społeczności w trybie uznaniowym powołuje administrator lub Główny Administrator.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License