Administracja Autorytetu

Administracja Autorytetu

Witaj w Prezydium, jednostce organizacyjnej Autorytetu złożonej z oddziałów i samodzielnych stanowisk odpowiedzialnych za prawidłową działalność naszej organizacji. Znajdziesz tutaj informacje na temat tych komórek organizacyjnych, o których wiadomości zostały odtajnione dla personelu z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 2. W przyszłości, w razie uznania, że informacje o specyficznej komórce organizacyjnej powinny zostać udostępnione pracownikom na niższych stanowiskach, wszczęte zostanie odpowiednie postępowanie odtajniające. Jako pracownik Autorytetu jesteś zobowiązany pozostawać doinformowany.

Pracownik z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 3. może wnieść o udzielenie wglądu w schemat struktury organizacyjnej Autorytetu. Wniosek złożony przez osobę nieposiadającą odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa spowoduje nałożenie sankcji na wnioskodawcę.

>> Złóż wniosek o udzielenie wglądu w schemat struktury organizacyjnej Autorytetu

Zarząd

Zarząd, czyli kolegialny oddział zwierzchni Autorytetu, składa się ze wszystkich dyrektorów globalnych. Zarządowi przysługuje prawo podjęcia decyzji wykonawczej w sprawie każdego aspektu działalności Autorytetu; nieważne, czy idzie o zatrzymanie sprzedaży tzw. łagodnych anomalii, czy o wymuszenie dalszego prowadzenia projektu badawczego o krytycznym znaczeniu.

Większość dyrektyw Zarządu cechuje krytyczne znaczenie i wrażliwość. Ze względów bezpieczeństwa i napiętych terminarzy rzadko kiedy wszyscy dyrektorzy globalnych spotykają się fizycznie w gmachu Siedziby Zarządu.

>> ZarządNaczelnictwo Prezydium Autorytetu

Naczelnictwo Prezydium Autorytetu to departament kierowniczy, obsługujący w liczbie pięciu komórek organizacyjnych najważniejsze organy Pionu Ochronnego, takie jak Naczelnik, jego zastępca, Wizytator czy Szef Delegacji. Zadaniem Naczelnictwa, oprócz sprawowania ogólnego zarządu Prezydium Autorytetu, jest wykonywanie zarządzeń i rozporządzeń globalnych dyrektorów oraz uchwał Zarządu, przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania departamentów Prezydium i dbanie o dobro wszystkich pracowników, których potrzeby normalnie byłyby kwestią drugorzędną.

>> NaczelnictwoOddział Spraw Finansowych

Oddział Spraw Finansowych (OSF) obarczony jest zadaniem wyceny, weryfikacji i zarządzania wszelkimi środkami należącymi do Autorytetu. Oddział ten, składający się z dwóch sektorów, zajmuje się sprawami finansowymi, począwszy od wyceny zasobów oraz ich zarządzania, przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne celem wsparcia Autorytetu oraz badanie sprzeczności w księgach, a skończywszy na komercjalizacji zasobów Autorytetu, zarówno anomalnych, jak i wewnętrznych.

Z uwagi na zauważalną efektywność, mimo zalania rozległością obowiązków, pracownicy tej komórki organizacyjnej zyskali miano osób emocjonalnie zdystansowanych. Zgoła odmiennie sytuacja dotyczy skarg kierowanych do kadr w przedmiocie zachowania audytorów SF. Audytorzy, w przeciwieństwie do pozostałego personelu OSF, podchodzą bardzo żywiołowo do swojej pracy. Kadry radzą pracownikom nie utrudniać działań tym osobom.

>> Oddział Spraw FinansowychOddział Stosunków Dyplomatycznych

Złożony z ambasadorów niezliczonych państw i organizacji oraz doświadczonych byłych pracowników podmiotów państwowych i prywatnych, SD stanowi zbiorowisko doświadczonych przedstawicieli służby dyplomatycznej i konsularnej. OSD to komórka organizacyjna o krytycznym znaczeniu dla Prezydium. Utrzymywanie dobrych stosunków między Autorytetem i narodami, z którymi wchodzi on w kontakt — czy to czasowy, czy stały — jest o wiele łatwiejsze, gdy OSD działa jako czynnik równoważący wspólne i indywidualne interesy stron stosunków.

W drodze zapewniania dobrych relacji międzynarodowych i przekazywania próśb o pomoc w świetle potencjalnych odkryć anomalii OSD umożliwia Autorytetowi funkcjonowanie z maksymalną możliwą efektywnością i swobodą.

>> Oddział Stosunków DyplomatycznychOddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń

„Wy jesteście naszymi oczyma; my jesteśmy waszymi uszyma”

Oddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń (UCHO), zrodzony w wyniku reakcji na nieautoryzowaną sesję testów na RPC-███ w 19██ r., realizuje dwojaką misję: ewaluację działalności Autorytetu i badanie naruszeń mandatów Autorytetu. Oceny przygotowywane przez UCHO skupiają się na sprawach związanych z nieetycznym charakterem pracy wykonywanej przez personel Autorytetu.

Ewaluacje etyczne skupiają się wokół pisemnej konwencji1, która ma niezwykłe znaczenie dla pozostałych komórek organizacyjnych Prezydium. Lekkomyślne lub celowo szkodliwe działanie bądź zaniechanie prowadzące do utylizacji personelu typu CSD wbrew zasadom, nieusprawiedliwione okolicznościami doprowadzanie do przepracowania pracowników podległych, nieprawidłowe przygotowywanie członków formacji uzbrojonych do czynności operacyjnych czy budzące zastrzeżenia zachowanie audytora to powszechne osnowy spraw przedstawianych UCHO. Mniejszej wagi uchybienia zasadom etyki mogą prowadzić do obcięcia wynagrodzenia, wydatków budżetowych na określone cele, usunięcia ze specyficznych projektów czy do nałożenia innych łagodnych kar. Rażące naruszenia zasad etyki mogą prowadzić do wymierzenia ciężkich kar, w szczególności takich jak degradacja, usunięcie wspomnień, usunięcie wspomnień i zwolnienie dyscyplinarne, nadanie statusu CSD czy wywołanie śmierci mózgowej z wykorzystaniem środków memetycznych2.

Naruszenia mandatów Autorytetu uznawane są za zdarzenia szkodzące stabilności organizacji, a niekiedy również zagrażające światu zewnętrznemu. Po zbadaniu zgłoszenia o podejrzeniu naruszenia zasad etyki UCHO wyznacza posiedzenie Trybunału.

>> Oddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji ObostrzeńOddział Utrwalania i Zabezpieczania Informacji

„Za sprawą sekretów triumfuje mrok”

W ramach wewnętrznej restrukturyzacji w roku 1947, w celu zachowania i ochrony wszelkiej maści informacji wytwarzanych i gromadzonych przez Autorytet utworzono Oddział Utrwalania i Zabezpieczania Informacji (OUZI). OUZI, obarczone zadaniami archiwizacji, cenzury oraz ochrony informacji, a także zarządzania poświadczeniami bezpieczeństwa, realizuje krytyczne zadanie, zapewniające nieprzerwaną i utajnioną działalność Autorytetu. W rezultacie wszyscy pracownicy OUZI są dobierani przez Zarząd celem zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

W celu zwalczania nieautoryzowanego dostępu do informacji wrażliwych OUZI monitoruje wykorzystanie poświadczeń bezpieczeństwa przez pracowników poprzez wykorzystywanie sieci bezpieczeństwa dostępnej tylko dla tej komórki organizacyjnej. Celem udoskonalenie profilaktyki bezpiecznego obchodzenia się z materiałami wrażliwymi poświadczenia bezpieczeństwa wygasają co dwa lata, a ich ważność musi być przedłużana przez posiadaczy na miesiąc przez datą wygaśnięcia. Po zgłoszeniu się pracownika z prośbą o przedłużenie ważności poświadczenia bezpieczeństwa OUZI wnosi do Wydziału Kontrwywiadowczego CWA o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Odnotowanie jakiejkolwiek nieprawidłowości związanej z możliwą korupcją prowadzi do inicjacji dogłębnego dochodzenia w sprawie przez Prezydium, o ile sprawa tego wymaga. W szczególnych sytuacjach sprawę przejmuje Wydział Kontrwywiadowczy. W międzyczasie status podejrzanego jako pracownika jest zawieszony, a on przechodzi szereg przesłuchań i audytów.Uniwersytet Autorytetu

Uniwersytet Autorytetu (UA) jest wewnątrzorganizacyjnym departamentem o charakterze uczelnianym. Mimo że pod względem administracyjnym związany jest on najściślej z Prezydium, ciągły udział zarówno w charakterze studentów, doktorantów i słuchaczy, jak i wykładowców, mają w nim pracownicy i funkcjonariusze pozostałych pionów. Naczelną misją UA jest kształcenie kadr Autorytetu.

>> Uniwersytet AutorytetuOddział Kadr

Pracownicy Autorytetu to wiodący eksperci swoich dziedzin: wytrwali funkcjonariusze, błyskotliwi badacze, a nawet starannie wyselekcjonowani woźni. Osoby te pochodzą z miejsc tak różnorodnych, jak sam Autorytet; niektórym pomogły osobiste rekomendacje, a inni przedostali się przez biurokratyczne filtry wyszukujące znakomitych pracowników. Oddział Kadr przetwarza te informacje i współpracuje z pionami celem zaspokojenia potrzeb kadrowych Autorytetu. Poza prowadzeniem naboru na pozycje otwarte za pośrednictwem Biura Naboru OK pełni dwie dodatkowe funkcje w Autorytecie.

Współpraca pomiędzy pionami, OK oraz OSF doprowadziła do utworzenia w Oddziale Kadr Biura Produktywności i Dobra Pracowników, którego zadaniem jest obniżanie stopy osób rezygnujących z pracy dla Autorytetu. Utworzenie tego biura spowodowane było coraz częściej odnotowywaną utratą personelu i koniecznością nadrabiania zauważalnych nakładów organizacji na realizację odejść pracowników i naboru nowych. BPDP wykonuje zadania mające na celu zachowanie pracowników przez tak długi okres, przez który ci tylko są w stanie wykonywać rzetelną pracę na rzecz Autorytetu. Usługi doradcze, kontrola dobrobytu, przeciwdziałanie samobójstwom czy prowadzenie mediacji i arbtirażu to tylko niektóre z pomocy oferowanych personelowi Autorytetu. Jeżeli (niezwiązane z anomaliami) warunki danego stanowiska pracy mogą zostać poprawione, obowiązkiem BPDP jest tego dokonać.

Biuro Uzupełnień Personelu Zbytecznego realizuje drugą krytyczną misję Oddziału Kadr, która wykracza poza obowiązki zatrudnieniowe: uzupełnienia personelu typu CSD do celów badawczych w Autorytecie. Rygorystyczne wymagania badawcze oznaczają konieczność odpowiedniego profilowania osób, które są narażane na ryzyko w celach badawczych. Pracownik typu CSD, nieważne, czy pochwycony przez Pion Ochronny, czy pozyskany w drodze negocjacji z osadzonym w celi śmierci albo zakładzie psychiatrycznym3 jest krytycznie istotny w zakresie zwiększania wiedzy Autorytetu na temat świata anomalii. Regularne uzupełnienia pracowników typu CSD przez BUPZ są spowodowane swoistym złożeniem wobec CSD przez Autorytet obietnicy niemal pewnej śmierci.Kultura Administracji Autorytetu

Osoby rozpoczynające karierę w Prezydium powinny przestrzegać standardów przygotowywania pism oraz etykiety zgodnej z kulturą komórki organizacyjnej, do której są przydzielone. Plik informacyjny odnoszący się do powyższego dostępny jest z poniższego hiperłącza. Z myślą o przydatności oraz w celu podwyższenia jakości raportów pochodzących od pracowników młodszych stażem zadecydowano, że prawo do wglądu w plik przysługiwać będzie pracownikom z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 2.

>> Plik informacyjny o etykiecie
◀ Pion Specjalny Administracja Autorytetu

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.