Agencje świata anomalii

Agencje świata anomalii


Przedmowa: Autorytet musi umiejętnie zarządzać licznymi stosunkami z organizacjami świata anomalii, z których większość operuje poza prawem — niemal jak sam Autorytet. Jednakże niektóre z tych organizacji funkcjonują w ramach świata nieanomalnego, jak np. agencje czy organizacje międzynarodowe. Radzenie sobie ze stosującym środki kontroli populacji kultem Mathusa jest doświadczeniem zgoła odmiennym od warunków rokowań prowadzonych z pełnomocnikami Chińskiej Republiki Ludowej. Niniejsza baza zawiera wpisy odnoszące się do agencji oraz programów rządowych związanych ze światem anomalii.

Mniej istotne agencje świata anomalii

Omówienie spraw kanonicznych

System klasyfikacji

Dominat Zjednoczonej Ziemi („DZZ”)

stosunek nieznany

  • wie o Autorytecie
  • świadoma
  • poszukująca
  • wytwarzająca
  • międzynarodowa
dominat.png

Wstęp: Dominat Zjednoczonej Ziemi, czyli DZZ, to wysoce zaawansowane technologicznie, ogólnoświatowe państwo supranarodowe będące końcowym etapem rozwoju nieznanej cywilizacji ludzkiej sprzed 40 000 lat. Obejmujące około 6,8 mld obywateli DZZ, choć pod względem ustrojowym przypomina najbardziej państwo demokratyczne, to w praktyce wszystkie ośrodki władzy w DZZ, niezależnie, czy wybieralne, czy mianowane, czy nominowane, odpowiadają przed jednogłośnie wybranym na przywódcę-obrońcę DZZ, jej twórcą — Marszałkiem Beckelem Trayarem.

DZZ jest wynikiem czternastoletniej wojny ogólnoświatowej, w której trakcie Beckel Trayar dokonał zjednoczenia wszystkich ponad dwustu państw świata pod jednym sztandarem, by powstrzymać skutki korupcji na najwyższych szczeblach władzy, które to częstokroć prowadziły do aktów agresji zbrojnej większych państw na mniejsze, na które społeczność międzynarodowa nie reagowała. Kampania wojenna Beckela Trayara okrzykiwana była za niepojętą, genialną, a nawet cudowną, jeśli wziąć pod uwagę znikome straty po stronie sił działających pod komendą późniejszego Marszałka DZZ.

Chociaż Marszałek Trayar, co do zasady, nie ingeruje w kwestie polityki, w szczególności na poziomach narodowych, to dba o to, by politycy wybierani przez lokalne społeczności jednego działali dla dobra ludzkości i nie wracali do uwarunkowań politycznych ani gospodarczych, które dawniej rujnowały świat. Mimo to ingerencje Marszałka są rzadkie; jego najważniejszym celem jest obrona ludzkości i to jej poświęca całe swoje życie, mając do dyspozycji całe siły zbrojne świata. Najważniejszym celem DZZ jest propagowanie maksymalnej możliwej wolności osobistej, która nie narusza wolności cudzych. Z tego powodu ustrój DZZ uznawany jest przez tamtejsze społeczeństwo za w głównej mierze — wspaniały.

Według dotąd zgromadzonej wiedzy DZZ prowadziło czynną i daleką eksplorację przestrzeni kosmicznej, znacznie wykraczającą poza aktualne możliwości technologiczne Autorytetu. Wiadomo, że DZZ aktywnie poszukiwało anomalii pozostawionych przez starożytny nawet w tamtych czasach lud albo gatunek bądź grupę istot, co do której Autorytet zna tylko nazwę — „Avarotti”. DZZ nie poprzestało na poszukiwaniu i utylizowaniu anomalii; opracowywało również własne technologie nierzadko wykraczające poza naszą obecną wiedzę naukową, np. dotyczące podróży w czasie i błyskawicznych przerzutów wojsk tak w czasie, jak i przestrzeni.

Badacze zgadzają się co do tego, że po DZZ nie ma żadnych śladów w zbiorach archeologicznych świata. Jednakże Autorytet ostatnimi czasy natrafia na coraz więcej informacji o tej agencji. Część kadry podnosi zastrzeżenia, iż wcale nie musi to oznaczać, że DZZ zostało zniszczone lub się rozpadło. Zaiste, wielu przyznaje, iż fakt coraz częstszego znajdowania w ostatnich czasach informacji o DZZ jest bardzo niepokojący, jeśli wziąć pod uwagę jedną z najśmielszych hipotez wyjaśniających przepadek tamtej cywilizacji — że przeniosła się ona całościowo w przyszłość.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.