Centralny Wywiad Autorytetu
cwa.webp

Serwis informacyjny

Centralny Wywiad Autorytetu (CWA) jako departament Pionu Ochronnego realizuje na rzecz Autorytetu, poprzez działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, misję ochrony jego interesów oraz zapewnienia jego personelowi wiedzy niezbędnej do skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych.

Departament ten składa się z sześciu komórek organizacyjnych:

  1. Wydziału Administracyjnego, zarządzanego przez Dyrektora CWA;
  2. Wydziału Wywiadowczego, pod komendą Dowódcy Operacji Wywiadowczych;
  3. Wydziału Kontrwywiadowczego, kierowanego przez Dowódcę Operacji Kontrwywiadowczych;
  4. Wydziału Rekonesansu, pod nadzorem Dowódcy Rekonesansu;
  5. Wydziału Interwencyjnego, zarządzanego przez Dowódcę Operacji Interwencyjnych, oraz
  6. Wydziału Walki Elektronicznej, za który odpowiada Dowódca Operacji Elektronicznych.

Wydziały te nieustannie ze sobą współpracują, stanowiąc integralny organizm gotowy skutecznie i niezwłocznie wdrażać bogate zasoby neutralizowania zagrożeń i umacniania pozycji Autorytetu na arenie międzynarodowej i świata anomalii.

Szefem departamentu jest Dowódca Centralnego Wywiadu Autorytetu, powoływany spośród dowódców wydziałów przez Naczelnika Pionu Ochronnego i promowany na stopień służbowy generała brygady.


CWA stosuje pragmatyczną politykę kadrową: osoby wykazujące odpowiednie predyspozycje, które czynią z nich lepszych kandydatów do innych zadań, mogą zostać w dowolnej chwili przeniesione na inne stanowiska służbowe po odpowiednim przekwalifikowaniu. Przykładowo wiedza i doświadczenie wieloletnich funkcjonariuszy operacyjnych, którzy nie mogą dalej wykonywać swoich zadań ze względów zdrowotnych, mogą zostać uznane za cenne z punktu widzenia potrzeb analitycznych danego wydziału. Z drugiej strony funkcjonariusze Wydziału Walki Elektronicznej, którzy wykazują nadzwyczajne umiejętności interpersonalne w zakresie wpływania na innych, mogą zostać uznani za idealnych kandydatów na funkcjonariuszy operacyjnych Wydziału Wywiadowczego zajmujących się werbunkiem agentów.


wa.png

Żaden pionek nie poruszy się bez szachownicy.

Chociaż może się wydawać, iż Wydział Administracyjny w świetle całokształtu działalności operacyjnej CWA nie może rościć sobie znaczącej istotności, faktem jest, że bez niego nie mogłoby być innych wydziałów.

Oprócz wypełniania zadania zarządzania sprawami gospodarczymi, finansowymi czy logistycznymi, WA odpowiada za nabór do służby w CWA, prowadzenie ośrodków szkoleniowych w ramach Uniwersytetu Autorytetu oraz czuwanie, by funkcjonariusze mogli swobodnie korzystać z najnowocześniejszej technologii.

Ponadto WA prowadzi Kancelarię Dowódcy Centralnego Wywiadu Autorytetu. Funkcjonariuszem WA może zostać wyłącznie podoficer lub oficer sztabowy delegowany z innego wydziału, spośród których Dowódca CWA powołuje Dyrektora WA.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.