Naczelnictwo Pionu Badawczego

Naczelnictwo Pionu Badawczego


Naczelnictwo Pionu Badawczego to centrum dowodzenia całym Pionem Badawczym, składające się z czterech komórek organizacyjnych:

  1. Kancelarii Naczelnika Pionu Badawczego (KNPB) obsługującej organ zwierzchni Pionu — Naczelnika Pionu Badawczego (NPB) — oraz jego zastępcę (ZNPB);
  2. Biura Wizytacyjno-Lustracyjnego (BWL) usprawniającego pracę Wizytatora Pionu Badawczego (WPB);
  3. Biura Delegacyjnego (BD) obsługującego Szefa Delegacji Pionu Badawczego (SDPB) oraz
  4. Referatu Spraw Specjalnych (RSS) pod komendą Menedżera RSS (MRSS).

Pracownicy naukowi delegowani do obsługi Naczelnictwa mogą objąć stałe funkcje w Naczelnictwie po upływie terminu delegacji. Organem Naczelnictwa może być menedżer departamentu o naznakomitszym prestiżu.

Szefem departamentu i jednocześnie zwierzchnikiem Pionu jest Naczelnik Pionu Badawczego, powoływany z zastępcy NPB przez całość Zarządu bezwzględną większością głosów i odznaczany najwyższym tytułem naukowym — Pierwszego Profesora.

Naczelnik Pionu Badawczego to najwyższy tytułem naukowym — Pierwszego Profesora — pracownik naukowy Pionu Badawczego będący jego zwierzchnikiem i posiadający dostęp do wszelkich przetwarzanych przez departamenty Pionu Badawczego informacji. Polecenie służbowe NPB, choć wydawane stosunkowo rzadko, wiąże każdego pracownika Pionu. Pierwszy Profesor może też zgodnie z własną wolą całkowicie kształtować unormowania wewnętrzne Pionu Badawczego i dobierać menedżerów jego departamentów i komórek organizacyjnych.

Naczelnik Pionu Badawczego jest bezpośrednim łącznikiem Pionu z Zarządem jako członek Komitetu Wykonawczego i codziennie rano wraz z resztą naczelników bierze udział w odprawie Zarządu.

Pierwszy Profesor obsługiwany jest przez swoją Kancelarię, na którą składa Zastępca Naczelnika i najznamienitsi pracownicy naukowi Autorytetu.

Ze względu na strategiczną rolę i skalę działalności NPB względnie rzadko bezpośrednio angażuje się w konkretne sprawy Pionu, powierzając nadzór nad jego działalnością pozostałym członkom Naczelnictwa. Jednakże w chwilach, gdy dobro prowadzonych prac wymaga bezpośredniego udziału Pierwszego Profesora, zauważalny jest szczególny wzrost morale wśród pracowników Pionu, dla których jego to prawdopodobnie jedna z niewielu w życiu zawodowym sposobności na służenie najwyższemu menedżerowi Pionu Badawczego.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.