Naczelnictwo Pionu Przechowalniczego

Naczelnictwo Pionu Przechowalniczego


Naczelnictwo Pionu Przechowalniczego to centrum dowodzenia całym Pionem Przechowalniczym, składające się z czterech komórek organizacyjnych:

  1. Kancelarii Naczelnika Pionu Przechowalniczego obsługującej organ zwierzchni Pionu — Naczelnika Pionu Przechowalniczego oraz jego zastępcę;
  2. Biura Wizytacyjno-Lustracyjnego usprawniającego pracę Wizytatora Pionu Przechowalniczego;
  3. Biura Delegacyjnego obsługującego Szefa Delegacji Pionu Przechowalniczego oraz
  4. Referatu Spraw Specjalnych pod komendą Dowódcy RSS.

Inżynierowie delegowani do obsługi Naczelnictwa mogą objąć stałe funkcje w Naczelnictwie po upływie terminu delegacji. Organem Naczelnictwa może być pracownik o naznakomitszym prestiżu.

Szefem departamentu i jednocześnie zwierzchnikiem Pionu jest Naczelnik Pionu Przechowalniczego, powoływany z organów Naczelnictwa przez całość Zarządu bezwzględną większością głosów i odznaczany najwyższym inżynieryjnym tytułem naukowym — Pierwszego Inżyniera. Zazwyczaj pozycję tę obejmuje zastępca odchodzącego naczelnika.

Naczelnik Pionu Przechowalniczego to najwyższy inżynieryjnym tytułem naukowym — Pierwszego Inżyniera — inżynieryjny pracownik naukowy Pionu Przechowalniczego będący jego zwierzchnikiem i posiadający dostęp do wszelkich przetwarzanych przez departamenty Pionu Przechowalniczego informacji. Polecenie służbowe NPP, choć wydawane stosunkowo rzadko, wiąże każdego pracownika Pionu.

Naczelnik Pionu Przechowalniczego jest bezpośrednim łącznikiem Pionu z Zarządem jako członek Rady Wykonawczej i codziennie rano wraz z resztą naczelników bierze udział w odprawie Zarządu.

Pierwszy Inżynier obsługiwany jest przez swoją Kancelarię, na którą składa Zastępca Naczelnika i najznamienitsi inżynieryjni pracownicy naukowi Autorytetu. Ze względu na strategiczną rolę i skalę działalności NPP względnie rzadko bezpośrednio angażuje się w konkretne sprawy Pionu, powierzając nadzór nad jego działalnością pozostałym członkom Naczelnictwa.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.