Naczelnictwo Pionu Specjalnego

Naczelnictwo Pionu Specjalnego


Naczelnictwo Pionu Specjalnego to centrum dowodzenia całym Pionem Specjalnym, składające się z czterech komórek organizacyjnych:

  1. Kancelarii Naczelnika Pionu Specjalnego obsługującej organ zwierzchni Pionu — Naczelnika Pionu Specjalnego oraz jego zastępcę;
  2. Biura Wizytacyjno-Lustracyjnego usprawniającego pracę Wizytatora Pionu Specjalnego;
  3. Biura Delegacyjnego obsługującego Szefa Delegacji Pionu Specjalnego oraz
  4. Referatu Spraw Specjalnych pod komendą Komisarza Dowodzącego RSS.

Funkcjonariusze komisaryczni delegowani do obsługi Naczelnictwa mogą objąć stałe funkcje w Naczelnictwie po upływie terminu delegacji. Organem Naczelnictwa może być funkcjonariusz specjalny o naznakomitszym prestiżu.

Szefem departamentu i jednocześnie zwierzchnikiem Pionu jest Naczelnik Pionu Specjalnego, powoływany z organów Naczelnictwa przez całość Zarządu bezwzględną większością głosów i odznaczany najwyższym patentem komisarycznym — Wysokiego Komisarza. Zazwyczaj pozycję tę obejmuje zastępca odchodzącego naczelnika.

Naczelnik Pionu Specjalnego to najwyższy patentem komisarycznym — Wysokiego Komisarza — funkcjonariusz Pionu Specjalnego będący jego zwierzchnikiem i posiadający dostęp do wszelkich przetwarzanych przez departamenty Pionu Specjalnego informacji. Polecenie służbowe NPS, choć wydawane stosunkowo rzadko, wiąże każdego funkcjonariusza Pionu. Wysoki Komisarz może też zgodnie z własną wolą całkowicie kształtować unormowania wewnętrzne Pionu Specjalnego i dobierać komisarzy dowódczych jego departamentów i komórek organizacyjnych.

Naczelnik Pionu Specjalnego jest bezpośrednim łącznikiem Pionu z Zarządem jako członek Rady Wykonawczej i codziennie rano wraz z resztą naczelników bierze udział w odprawie Zarządu.

Wysoki Komisarz obsługiwany jest przez swoją Kancelarię, na którą składa Zastępca Naczelnika i najznamienitsi funkcjonariusze komisaryczni Autorytetu. Ze względu na strategiczną rolę i skalę działalności NPS względnie rzadko bezpośrednio angażuje się w konkretne sprawy Pionu, powierzając nadzór nad jego działalnością pozostałym członkom Naczelnictwa.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.