Naczelnictwo Prezydium Autorytetu

Naczelnictwo Prezydium Autorytetu


Naczelnictwo Prezydium Autorytetu to centrum zarządzania całym Prezydium Autorytetu, składające się z czterech komórek organizacyjnych:

  1. Kancelarii Naczelnika Prezydium Autorytetu obsługującej organ zwierzchni Prezydium — Naczelnika Prezydium Autorytetu oraz jego zastępcę;
  2. Biura Wizytacyjno-Lustracyjnego usprawniającego pracę Wizytatora Prezydium Autorytetu;
  3. Biura Delegacyjnego obsługującego Szefa Delegacji Prezydium Autorytetu oraz
  4. Referatu Spraw Specjalnych pod komendą Dowódcy RSS.

Pracownicy delegowani do obsługi Naczelnictwa mogą objąć stałe funkcje w Naczelnictwie po upływie terminu delegacji. Organem Naczelnictwa może być pracownik wykonawczy o naznakomitszym prestiżu.

Szefem departamentu i jednocześnie zwierzchnikiem Prezydium jest Naczelnik Prezydium Autorytetu, powoływany z organów Naczelnictwa przez całość Zarządu bezwzględną większością głosów i odznaczany najwyższym tytułem służbowym — Dyrektora Generalnego Autorytetu. Zazwyczaj pozycję tę obejmuje zastępca odchodzącego naczelnika.

Naczelnik Prezydium Autorytetu to najwyższy tytułem służbowym — Dyrektora Generalnego — pracownik Prezydium Autorytetu będący jego zwierzchnikiem i posiadający dostęp do wszelkich przetwarzanych przez departamenty Prezydium Autorytetu informacji. Polecenie służbowe NPA, choć wydawane stosunkowo rzadko, wiąże każdego pracownika Prezydium. Dyrektor Generalny może też zgodnie z własną wolą całkowicie kształtować unormowania wewnętrzne Prezydium Autorytetu i dobierać menedżerów jego departamentów i komórek organizacyjnych.

Naczelnik Prezydium Autorytetu jest bezpośrednim łącznikiem Prezydium z Zarządem jako członek Rady Wykonawczej i codziennie rano wraz z resztą naczelników bierze udział w odprawie Zarządu.

Dyrektor Generalny obsługiwany jest przez swoją Kancelarię, na którą składa Zastępca Naczelnika i najznamienitsi pracownicy Autorytetu. Ze względu na strategiczną rolę i skalę działalności NPA względnie rzadko bezpośrednio angażuje się w konkretne sprawy Prezydium.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.