Pion Ochronny

╏ © INTRANET AUTORYTETU ┃ POŁĄCZONO ┃ CZAS ZALOGOWANIA 99:99:99

Pion Ochronny

Czołem, rekruci. Jestem chorąży Briggs i witam was w Pionie Ochronnym. Podjęliście decyzję albo zostaliście wybrani, by być częścią naszego pionu z uwagi na wasze szczególne zdolności i doświadczenia wyniesione z pola walki. Musieliście osiągnąć dużo, by zasłużyć na to miejsce, ale wiedzcie, że to tylko początek nowego rozdziału w waszym życiu. Zostaniecie wystrzeleni w świat, którego do tej pory nie widzieliście. Świat teleportujących się abominacji, wiecznie ścigających was ogarów i katastroficznych scenariuszy.

Niektórzy z was mogą udawać zaskoczonych, ale od zawsze wiedzieliście, że coś się ukrywa za kotarą normalności i nawołuje o uwagę. To, czego będziecie odtąd doświadczać, ledwo potwierdzi wasze domysły. Nasza służba wykracza poza obowiązki zwykłego żołdaka, więc czeka was sporo nauki.

Wasze przeznaczenie w tym miejscu jest jasne: stanowicie miecz i tarczę. Jesteśmy jedynymi, którzy mogą chronić Autorytet przed monstrami zrodzonymi z najciemniejszych zakątków świata. Zostaliście wybrani, ponieważ uznano, iż jesteście jednymi z nielicznych, którzy mogą bronić tego świata. Dowiedźcie swojej wartości.

Chorąży ██████ Briggs

Witaj w Pionie Ochronnym! Obszar ten odpowiedzialny jest za realizację operacji zbrojnych Autorytetu z wykorzystaniem sił lądowych i morskich. Pion Ochronny to siły szybkiego reagowania, zdolne do szybkiego zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do manifestacji zjawiska. Pion Ochronny odpowiedzialny jest również za działalność Centralnego Wywiadu Autorytetu, której celem jest gromadzenie informacji niejawnych, przeciwdziałanie potencjalnemu szpiegostwu oraz przeciwdziałanie wyciekom informacji.


Naczelnictwo Pionu Ochronnego to departament kierowniczy, obsługujący najważniejsze organy Pionu Ochronnego, takie jak Naczelnik, jego zastępca, Wizytator czy Szef Delegacji. Zadaniem Naczelnictwa, oprócz sprawowania ogólnego zarządu Pionem Ochronnym, jest wykonywanie aktów dyrektorów globalnych i Zarządu, przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania departamentów Pionu Ochronnego i dbanie o dobro funkcjonariuszy.


SBA, czyli Siły Bezpieczeństwa Autorytetu, to skrzydło zbrojne Pionu Ochronnego, odpowiedzialne za bezpieczeństwo i koordynację logistyczną placówek Autorytetów, mobilnych centr dowodzenia oraz stacji nasłuchowych. Jednostki SBA stanowią siły szybkiego reagowania w odpowiedzi na zagrożenia wobec ekspozytur Autorytetu, zdolne do kilkuminutowej mobilizacji. Wszyscy członkowie SBA przechodzą dodatkowo specjalistyczne szkolenia zależne od pełnionej funkcji.

Wybitni funkcjonariusze SBA mają wiele okazji, by uzyskać promocję na wyższy stopień i poziom zaszeregowania w drodze przeszkolenia podoficerskiego lub studium oficerskiego. Mimo że to starsi oficerowie zarządzają sprawami administracyjnymi, wszyscy funkcjonariusze SBA przestrzegają scentralizowanego łańcucha dowodzenia, w którym najważniejszym departamentem jest Naczelnictwo Pionu Ochronnego.

DEFENSOR FORTIS


Protektorat to koalicja strażaków, ratowników oraz medyków działająca globalnie za pośrednictwem niezależnych posterunków odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas klęsk żywiołowych oraz innych katastrof, w które zaangażowane były zjawiska anomalne. Najważniejszym priorytetem Protektoratu jest zapobieganie utracie życia przez ludzi, poprzez udzielanie pomocy w ich ewakuacji oraz przeprowadzanie akcji ratowniczych. Funkcjonariusze Protektoratu posiadają szeroki zakres narzędzi, które mogą do tego celu wykorzystywać, aczkolwiek oczekuje się, iż podczas ich wykorzystywania zachowają odpowiedni stopień dyskrecji, albowiem są oni częścią jedynego departamentu Autorytetu tak aktywnie i często bezpośrednio stykającego się ze sferą publiczną.

Protektorat to również główne źródło rekrutacyjne Autorytetu, odpowiedzialne za nabór większości cywilów poprzez danie im szansy na dołączenie do Autorytetu po tym, jak weszli w kontakt ze zjawiskiem anomalnym, zostali uratowani przez stróża Protektoratu bądź zaopiekował się nimi członek Zespołu Traumatologicznego. Rekruci ci zwykle zostają następnie rozdysponowani po Autorytecie na podstawie tego, co mają do zaoferowania pod względem umiejętności.

Oczekuje się, że stróże Protektoratu będą częściowo samodzielni w wykonywaniu swoich obowiązków, z wyłączeniem zadań zleconych im przez ich lokalnego przełożonego. Częstokroć stróże Protektoratu wspomagają innych pracowników Autorytetu w zakresie codziennych obowiązków lub poświęcają trochę czasu na wsparcie medyków, co jest możliwe ze względu na rzadkość dyspozycji stróżów.

SERVIRE ET SERVARE


CWA, czyli „Centralny Wywiad Autorytetu”, to skrzydło specjalne Pionu Ochronnego. Funkcjonariusze operacyjni CWA nie są rozpoznawani przez innych pracowników i nie przyciągają uwagi. Działając potajemnie i skutecznie, CWA nie wchodzi w kontakt z obserwowanym celem, który może zostać poddany nawet terminacji. Funkcjonariusze CWA posiadają autoryzację do korzystania z całego uzbrojenia Autorytetu i poświadczenia bezpieczeństwa, dzięki którym mogą działać w każdej ekspozyturze Autorytetu. Poświadczenie bezpieczeństwa może jednak zostać unieważnione lub zmodyfikowane na polecenie dyrektora globalnego.

Funkcjonariuszy i pracowników uprasza się, by w razie rozpoznania funkcjonariusza CWA nie wchodzili z nim w żaden kontakt pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu narażenia jego misji na niepowodzenie. Ponadto zakazuje się ujawniania informacji na temat takich funkcjonariuszy przed innymi osobami, włączając w to oficerów dowodzących i głównych badaczy.

TACITUS COLIMUS


MDS, czyli Mobilne Drużyny Specjalistyczne, to kategoria wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się różnymi aspektami operacyjnymi pozyskiwania i śledzenia obiektów anomalnych, a także eliminacji wrogich podmiotów. MDS nie wykonują zadań piechoty, w zamian realizując operacje wymagające specjalistycznych umiejętności. W celach operacyjnych oraz identyfikacyjnych MDS wyposaża się w niezależne wyposażenie bojowe oraz przydziela się im znaki wywoławcze.

Wszystkie czynne MDS zarejestrowane są w bazie danych zawierającej dane na temat ich znaków wywoławczych, funkcji, powiązanych anomalii oraz zarchiwizowanej dokumentacji.

SERVITE ET PROTEGE


Ex Terra, Per Ardua.

Amalgamacja różnych program kosmicznych Autorytetu, czyli PSOA, operuje poza Ziemią i korzysta z zaawansowanej technologii. To zdecydowanie nietypowa komórka organizacyjna jak na Pion Przechowalniczy, albowiem nie jest związana z żadnymi ekspozyturami (nasze zasoby poruszają się z dużą szybkością przez przestrzeń kosmiczną). Stanowi dobrze wyszkoloną, elitarną komórkę organizacyjną prowadzącą ludzkość ku gwiazdom, a nawet i dalej.

YIMA ULWE NOBOSUKU


Pion Ochronny zajmuje się przede wszystkim neutralizowaniem, pozyskiwaniem i odzyskiwaniem bytów anomalnych, których Autorytet nie zabezpieczył lub które z cel przechowalniczych uciekły. Mimo że można opisać w utworze przebieg testów na danym obiekcie anomalnym, to kwiecistość wyrażeń lepiej odpowiada stylowi Pionu Badawczego. Celem Pionu Ochronnego jest wywiązywanie się ze swojej nazwy, czyli zapewnianie ochrony. Pion ten bardziej zatem przyda się w kwestii obiektów, których przechowwanie wymaga wykorzystania siły, nieprzerwanej warty i aspektu fizycznego niezapewnialnego przez pracowników pozostałych pionów.

Pion Ochronny jest w pełni zmilitaryzowany; korzysta z żargonu, znaków wywoławczych i jednoznacznego wyposażenia. Militaryzm odciska się także na ideologii funkcjonariuszy Pionu; przestrzegają oni bowiem łańcucha dowodzenia, który decyduje, kto i kiedy przed kim odpowiada. To reguły fundamentalne, a nieprzestrzeganie ich przez jakiegokolwiek funkcjonariusza prowadzi do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Prawdopodobieństwo przypadkowego napomknięcia przez funkcjonariusza o informacji niedostępnej reszcie pracowników jest niewielkie. W istocie to pracownicy naukowi są bardziej skorzy do dzielenia się informacjami celem skuteczniejszej realizacji czynności przechowalniczych.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.