Siły Bezpieczeństwa Autorytetu

Siły Bezpieczeństwa Autorytetu

transparentlogo%284%29.png

» Siły Bezpieczeństwa Autorytetu — centrum informacji «


Siły Bezpieczeństwa Autorytetu (SBA) to skrzydło zbrojne Autorytetu wyspecjalizowane w zabezpieczaniu przechowywanych anomalii, ekspozytur oraz personelu. Wszystkie ekspozytury Autorytetu, mobilne centra dowodzenia i stacje nasłuchowe połączone są z garnizonami SBA, które tamtym zapewniają bezpieczeństwo wobec zagrożeń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące działalności SBA należy kierować do rozpatrzenia przez Dowództwo Departamentu.

GasimP8.jpg

Szef ochrony Placówki 063 podczas przeprowadzania ćwiczeń z niedawno rozdysponowanymi członkami SBA.

Opis: Służba Bezpieczeństwa Autorytetu (SBA) działa jako pierwsza linia obrony licznych obiektów należących do Autorytetu, zdolna do szybkiego mobilizowania i reagowania zarówno na problemy odizolowane, jak i obejmujące całą ekspozyturę, w szczególności w zakresie przechowywania obiektów anomalnych, funkcjonowania ekspozytury i kryzysów przechowalniczych. Mimo że większość zadań SBA ograniczona jest do działalności ekspozytur, personel sporadycznie jest przenoszony (niekiedy w odpowiedzi na wniosek funkcjonariusza) do mobilnych drużyn specjalistycznych, w ramach których bierze czasowy udział w operacjach polowych (służba nadprogramowa).

Kształcenie rekrutów (nazywane także Programem Naboru do Autorytetu [PNA]) trwa dziewięć miesięcych. Przez pierwsze trzy miesiące rekruci przechodzą szereg szkoleń związanych z kondycjonowaniem psychofizycznym, używaniem broni palnej i koordynowaniem logistycznym pod opieką doświadczonego instruktora oraz dwóch funkcjonariuszy pomocniczych. Pozostałe sześć miesięcy zajmuje faza zaawansowana kształcenia, na którą składają się szkolenia z zakresu różnorodnych umiejętności technicznych, w szczególności z udzielania pierwszej pomocy, wyburzeń i taktyki tłumienia zamieszek. Po ukończeniu kształcenia rekruci otrzymują przydziały, a następnie są transportowani do ekspozytur w miarę zapotrzebowania.

Po skierowaniu funkcjonariusz taki podlega wdrożeniu i wyposażeniu w sprzęt oraz informacje przez administratora bezpieczeństwa, a następnie przydzieleniu do wykonywania zadań związanych z wcześniej określoną specjalnością:

 • PO-100: służbą wartowniczą,
 • PO-130: logistyką garnizonową,
 • PO-230: węzłem bezpieczeństwa,
 • PO-235: kontrolą CSD,
 • PO-280: przechowywaniem niskiego ryzyka,
 • PO-325: materiałami niebezpiecznymi,
 • PO-400: pozyskaniami albo
 • PO-430: przechowywaniem wysokiego ryzyka.
MissileLaunch.jpg

Funkcjonariusze SBA wystrzeliwujący pocisk balistyczny w kierunku pozycji zajmowanej przez Kościół Malthusa, w czasie oblężenia Placówki 091.

Po przydzieleniu funkcjonariusz przechodzi okres przygotowawczy, podczas którego doświadczony podoficer udziela mu niezbędnej pomocy i ocenia jakość wykonywanej przez przygotowywanego służby. Okres przygotowawczy dla przydziałów o niskim priorytecie (od PO-100 do PO-280) zajmuje dwa tygodnie; okres ten jednak dla przydziałów o wysokim priorytecie (czyli od PO-325 do PO-400) wynosi cztery tygodnie. Z uwagi na szczególne zagrożenie wynikające z przydziału PO-430 przeznacza się do niego wyłącznie osoby doświadczone, chyba że nastałe okoliczności wymagają wykorzystania większej liczby funkcjonariuszy1.

ASFpersonnel.jpg

Mobilizacja funkcjonariuszy SBA przed rozpoczęciem rutynowego patrolu perymetru Placówki 112.

Funkcjonariusze pełniący służbę ze szczególnym zaangażowaniem mogą zostać skierowani na Podoficerski Kurs Kwalifikacyjny (PKK) celem umożliwienia im uzyskania promocji na kolejne stopnie, obok czego rozwijane są u nich umiejętności dowódcze i logistyczne, a także dokonywane są oceny funkcjonariuszy przechodzących okres przygotowawczy do służby i funkcjonariuszy pełniących czynną służbę. Kolejne stopnie podoficerskie (czyli od sierżanta do starszego sierżanta sztabowego) związane są ze wzrastającą liczbą obowiązków. Podoficerowie mogą nadto zostać skierowani do Programu Kształcenia Kadr Oficerskich (PKKO), po którego ukończeniu zostaje im nadany pierwszy stopień oficerski w ramach SBA.

Garnizony SBA typowo odpowiadają rozmiarem batalionowi (liczącemu od 1 000 do 2 000 funkcjonariuszy), mimo że przy wybranych ekspozyturach, jak np. mobilnych centrach dowodzenia czy stacjach nasłuchowych, stacjonują kompanie (liczące od 150 do 200 funkcjonariuszy).

Wszyscy funkcjonariusze SBA związani są scentralizowaną strukturą dowodzenia. Pojedyncze ekspozytury należące do Autorytetu liczą zazwyczaj kilku starszych oficerów służących jako administratowie regionalni nadzorujący organizację, morale i efektywność stacjonujących jednostek. Pozycje administracyjne mogą być zmieniane, a związane z nimi kompetencje rozszerzane na rozkaz Dowództwa Centralnego SBA pod komendą funkcjonariusza w stopniu generała brygady. Wszystkie aktywności i operacje SBA podlegają nadto zwierzchnictwu Dowództwa Centralnego SBA, które natomiast podlega Naczelnictwu Pionu Ochronnego.

Wyposażenie: wszyscy funkcjonariusze SBA zgodnie z normą Autorytetu z dnia ██.██.20██ r. korzystają z następującego wyposażenia:

 • FN SCAR-SC, amunicja 5.56x45mm NATO,
 • FN Five-Seven, amunicja SS195LF 5.7x28 mm,
 • Ares-Shrike 5.56, amunicja 5.56x45 mm NATO (dla funkcjonariuszy wsparcia),
 • Mossberg 590, kal. 12 (dla funkcjonariuszy wsparcia),
 • karabin wyborowy M40A5, amunicja 7.62x51 mm NATO (dla funkcjonariuszy wieży strażniczej i zwiadu),
 • pociski z tworzywa sztucznego XREP (technologia nadal rozwijana; dystrybucja w toku),
 • paralizator do samoobrony X26P,
 • granaty odłamkowe M67,
 • granaty ogłuszające M84,
 • kajdanki jednorazowe oraz
 • maska przeciwgazowa M50.

Każdy wydany artykuł wyposażenia jest skatalogowany i zarejestrowany pod przeznaczonym mu numerem seryjnym. Funkcjonariusze SBA są odpowiedzialni za dbałość o należyty stan swojego ekwipunku.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.