Uniwersytet Autorytetu

Uniwersytet Autorytetu

Uniwersytet Autorytetu (UA) jest wewnątrzorganizacyjnym departamentem o charakterze uczelnianym. Mimo że pod względem administracyjnym związany jest on najściślej z Prezydium, ciągły udział zarówno w charakterze studentów, doktorantów i słuchaczy, jak i wykładowców, mają w nim pracownicy i funkcjonariusze pozostałych pionów. Naczelną misją UA jest kształcenie kadr Autorytetu.

Podjęcie studiów w UA może mieć charakter obligatoryjny, gdy przełożony stwierdzi, iż dany pracownik nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub zyskanie kolejnych umożliwi mu lepsze wykonywanie obowiązków lub też uprawni go do awansu. Poza tym większość funkcjonariuszy Pionu Ochronnego przechodzi szereg szkoleń zmilitaryzowanych.

Skierowanie do UA może mieć charakter obligatoryjny, zarówno przed nawiązaniem stosunku służbowego, jak i przed promocją na pierwszy stopień podoficerski lub oficerski. Jednakże każdy pracownik, niezależnie od profilu zawodowego, może podjąć z własnej inicjatywy studia na dowolnym kierunku. Częstokroć funkcjonariusze Pionu Ochronnego nie mają zbyt wielu okazji do zdobycia stopnia naukowego, więc nie budzi zastrzeżeń obserwowany w ostatnich latach coraz częściej fenomen podejmowania przez funkcjonariuszy studiów doktorskich. Ostatecznie zaletą dobrowolnego studiowania w UA jest fakt, iż zdobycie nowych kwalifikacji będzie zawsze atutem w oczach osób decydujących o awansach, a nadto umożliwi w razie konieczności zmiany środowiska zawodowego szybkie przekwalifikowanie pracownika.

Zwierzchnikiem merytorycznym uczelni jest Rektor Uniwersytetu Autorytetu, wyznaczany spośród prorektorów i dziekanów na mocy głosowania Rady Wykonawczej na pięcioletnią kadencję. Zwierzchnikiem administracyjnym szkoły jest Kanclerz wyznaczany przez Dyrektora Generalnego Autorytetu. Rektor dobiera zastępców w postaci prorektorów ds.: studiów cywilnych, studiów służbowych, studiów doktorskich oraz przewodów akademickich, a także wyznacza dziekanów dla każdego wydziału uczelni. Wykładowcą UA może być każdy pracownik Autorytetu posiadający kwalifikacje co najmniej II stopnia.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.