Zarząd

Zarząd

Zarząd, czyli kolegialny organ zwierzchni Autorytetu, składa się ze wszystkich dyrektorów globalnych (przymiotnik „globalny” może być umieszczony zarówno przed, jak i po słowie „dyrektor”). Zarządowi przysługuje prawo ingerencji w każdy aspekt działalności Autorytetu; nieważne, czy idzie o zatrzymanie obrotu anomaliami, czy o wymuszenie dalszego prowadzenia projektu badawczego o krytycznym znaczeniu. Każdy GD posiada własne biuro i szereg pracowników, którzy je obsługują, zwanych asystentami.

Większości aktów Zarządu przydaje się krytyczne znaczenie. Ze względów bezpieczeństwa i napiętych terminarzy rzadko kiedy wszyscy dyrektorzy globalnych spotykają się fizycznie w gmachu Siedziby Zarządu. Tożsamości dyrektorów globalnych są ściśle tajne, a jedynymi pracownikami spoza Zarządu, którzy mogą je znać, są naczelnicy Autorytetu i funkcjonariusze Gwardii Zarządczej.

Zarząd składa się z trzynastu dyrektorów, których obowiązki zarządcze wymieniono poniżej. Niech to jednak nie zwiedzie czytelnika. Obowiązki te wskazują tylko główny obszar skupienia danego dyrektora. To, że GD-05 jest Rzecznikiem Zarządu, nie pozbawia go prawa do wydania zezwolenia na utworzenie mobilnej drużyny specjalistycznej czy innych praw dyrektorów globalnych, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji danych GD.

Gdy dyrektor globalny samodzielnie tworzy prawo jako organ jednoosobowy, w ramach kompetencji niewyłącznej, wydaje zarządzenie (np. zarządzenie GD-03 w sprawie aktywacji nowej MDS). Jeżeli kompetencja jest wyłączna, to znaczy inny dyrektor globalny nie może go w tym wyręczyć, wydaje on rozporządzenie (np. rozporządzenie GD-04 w sprawie subwencji dla Pionu Przechowalniczego). Jeżeli natomiast organy Zarządu działają kolegialnie, Zarząd wydaje uchwały, np. uchwała Zarządu z dnia 01.03.2021 roku w sprawie powołania Naczelnika Prezydium Autorytetu. W razie niemożności wydania rozporządzenia przez danego dyrektora globalnego bądź niezgodzenia się z nim zwykłej większości GD — Zarząd może wydać uchwałę zastępującą rozporządzenie albo zmieniającą jego treść. Na marginesie warto dodać, że z momentem wydania uchwały Zarządu albo zarządzenia bądź rozporządzenia dyrektora globalnego cały Zarząd uzyskuje o tym informację, wobec czego jest w stanie niezwłocznie zareagować na publikację takiego aktu i wstrzymawszy jego wykonanie, poddać go dyskusji w trakcie obrad nadzwyczajnych.

Procedura powoływania dyrektorów globalnych objęta jest 5. klauzulą niejawności, a autoryzację instrumentalną posiada do tego wyłącznie Zarząd. W sytuacji, gdy całość Zarządu zostaje opróżniona, w skład Zarządu wchodzą na stanowiska stałe członkowie Rady Wykonawczej, a ich zastępcy zostają nowymi naczelnikami. Jeśli jednak również Rada Wykonawcza jest opróżniona, procedurę realizuje w całości Gwardia Zarządcza, kierując się najlepszym interesem Autorytetu.

Mimo że formalnie Autorytetem nie zarządza jedna osoba, a kolegialny organ trzynastu dyrektorów globalnych, Zarząd w drodze głosowania tajnego wyłania liczbą co najmniej 12 głosów spośród swoich członków osobę, której przypadnie zaszczyt zajęcia stanowiska Prezesa Zarządu Autorytetu.

W sytuacji kryzysowej — również, jeśli Zarząd nie jest w stanie wybrać Prezesa — stanowisko to należy się najstarszemu stażem pracy w Zarządzie aktywnemu dyrektorowi. Pomija się jednak GD-13, chyba że dyrektor ten pozostaje jedynym członkiem Zarządu.

Prezes Zarządu kieruje obradami Zarządu i posiada prawo do stosowania policji sesyjnej, które na ogół oznacza możliwość wydawania wiążących poleceń porządkowych innym dyrektorom globalnym w przedmiocie zachowania się podczas obrad. Co więcej, w sytuacji, gdy z różnych względów Zarząd nie może się zebrać w liczbie co najmniej sześciu dyrektorów, a zachodzi pilna konieczność wydania uchwały w ważnej sprawie, Prezes umocowany jest do wydawania rozporządzeń z mocą uchwały. Akty takie podlegają jednak zatwierdzeniu w trakcie najwcześniejszego zebrania odpowiedniej liczby dyrektorów. Ostatnia funkcja GD-01 ujawnia się w sytuacji, gdy z powodu równego rozkładu głosów Zarząd nie jest w stanie podjąć kolegialnej decyzji w określonej sprawie: wówczas głos Prezesa liczy się za dwa.

Asystenci GD-01 w głównej mierze zajmują się organizacją terminarzy i spotkań GD-01.

Prerogatywy:

  • wydawanie rozporządzeń z mocą uchwały;
  • rozstrzyganie o wyniku głosowania w razie równego rozkładu głosów;
  • sprawowanie policji sesyjnej w trakcie obrad Zarządu.
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.